Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း

အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းကို ယေန့ခရစ္ယာန္အေတာ္မ်ားမ်ား နားယဥ္သေဘာေပါက္ျပီးသားျဖစ္ေနေသာ္လည္း အမွန္တကယ္အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္းေမးလာပါက တိတိက်က်နားလည္သေဘာမေပါက္သူ  အေျမာက္အမ်ားရိွေနေသးသည္။ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မည္သို့မည္ပံု ေရးသားထား၍ က်မ္းတတ္ပုဂၢဳိလ္မ်ားက မည္သို႔တင္ျပထားသည္ကိုေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႕။

အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းကို အနက္အဓိပၸါယ္အမို်းမို်းဖြင့္ျကေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့္ အနွစ္သက္ဆံုး
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ”မိမိကိုယ္ခနၶာ၏ အလိုဆနၵကိုစြန့္ပယ္၍ ေျခေတာ္ရင္းသို့တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း”
ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိမိအတြက္ သို့မဟုတ္ မိမိလိုခ်င္ေသာအရာ
တစ္ခုကိုေတာင္းဖို့အတြက္သာ မျဖစ္သင့္ပါ။ မိမိ၏အကို်းတစ္ခုတည္းအတြက္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း
သည္ အလြန္တကိုယ္ေကာင္းဆန္ရာက်ေပသည္။ ထို့အျပင္ မိမိတြင္လိုခ်င္ေသာ၊ ျဖစ္ခ်င္ေသာ ရယူလိုေသာ
အရာတစ္ခုခုရိွမွသာ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းမည္၊ သို့မဟုတ္ပါက အစာေရွာင္ဆုေတာင္းရန္မလိုဆိုသည့္
ပံုစံမို်းျဖစ္ေနေပမည္။ အေသအခ်ာစဥ္းစားျကည့္ပါက အလြန္မတရားေသာအေတြးအေခၚယံုျကည္မႈျဖစ္
ေနသည္။ ပူေလာင္ေသာ၊ ေလာဘေဇာတက္ေနေသာ၊ ရမက္လိုအင္ျပင္းထန္လြန္းေသာ ယံုျကည္ျခင္း
ဟုပင္တင္စားလိုပါသည္။ အထက္တြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသကဲ့သို့ ”မိမိကိုယ္ခနၶာ၏ အလိုဆနၵကိုစြန့္ပယ္၍
ေျခေတာ္ရင္းသို့တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း” မဟုတ္ဘဲ ”မိမိကိုယ္ခနၶာ၏ အလိုဆနၵကိုစြန့္ပယ္၍ ကိုယ္လိုအပ္
ေသာအရာမ်ားကို အျပင္းအထန္ေတာင္းဆိုျခင္း” တနည္းအားျဖင့္ ဆနၵျပျခင္း ဟုပင္ဆိုရမလိုပင္ျဖစ္ေန
သည္။

မိမိ၏ဆနၵမ်ားကို မေတာင္းဆိုရဟုမဆိုလိုေသာ္လည္း မိမိ၏ဆနၵလိုအင္မ်ားထက္၊ ထိုအရာမ်ားကိုပင္
ဂရုမျပုနိုင္အားပဲ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေျခေတာ္ ရင္းသို့တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ျပီး မ်က္နာေတာ္ကိုရွာေဖြျခင္းသည္
ပထမဦးစားေပးျဖစ္သင့္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္ေရွ့ေရာက္ေနခိ်န္တြင္ မိမိ၏ေလာကီ
ေရးရာစာေလာင္ျခင္း အမို်းမို်းတို့ကိုပင္သတိမရနိုင္အားပဲ၊ တနည္းအားျဖင့္ ”မိမိကိုယ္ခနၶာ၏ အလိုဆနၵ
ကို စြန့္ပယ္၍” မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ေမြ့ေလ်ာ္ျခင္း သို့မဟုတ္ေျခေတာ္ရင္းသို့တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပမာ. . သင္သည္အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ သမၼတျဖစ္သည္ဆိုပါစို့။ ျမန္မာနိုင္ငံမွလာေသာျမန္မာအမို်းသား
တစ္ေယာက္က သမၼတအိမ္ျဖူေတာ္သို့အလည္ေရာက္လာျပီး ေရာက္ေရာက္ျခင္း သင့္ကိုပင္ နႈတ္မဆက္အား
ပဲ သူလိုခ်င္ေသာအရာ၊ ဆနၵမ်ားစြာတို့ကို တစ္ခုခ်င္းတရစပ္ေဖာ္ျပေတာင္းဆိုလာပါက သင္မည္သို့ခံစား
မည္နည္း။ ေရာက္ေရာက္ျခင္း ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ့စြာနႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္း အမႈကိုျပုျပီးသင္နွင့္အတူစကား
စျမည္ေျပာဆို၊ ရယ္ရယ္ေမာေမာ မိတ္ႆဟာရျပုကာ စားေသာက္ျပီးမွ သူ၏လိုအင္ဆနၵမ်ားကိုတင္ျပ
လာမည့္ ေနာက္ျမန္မာအမို်းသားတစ္ေယာက္ကိုေကာ သင္မည္သို့ခံစားမည္နည္း။ ကြ်နု္ပ္သာ သမၼတ
ျကီးျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ဒုတိယလူကို သူေတာင္းသည္ထက္ပို၍ပင္ကူညီမိေပလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြ.. မိမိ၏လို
အင္ဆနၵမ်ားကိုသာ တစ္ခုခ်င္းရြတ္ဆိုျပီးအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းထက္ ဘုရားရွင္၏မ်က္နာေတာ္ကိုေရွး
ဦးစြာရွာျပီးဘုရားရွင္နွင့္ ေမြ့ေလ်ာ္ကာမိတ္ႆဟာယျပုပါ။

က်မ္းတတ္ဆရာတစ္ပါးက အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းကို
(၁) ပံုမွန္အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း
(၂)တစ္စိတ္တပိုင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း
(၃)အျပည့္အဝအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း ဟူ၍က်င့္သံုး ျကသည္ဟုေဖာ္ျပပါသည္။

ပံုမွန္အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း (Normal Fasting)
ယေန့ယံုျကည္သူခရစ္ယာန္မ်ား အမ်ားဆံုးက်င့္သံုးသည့္အစာေရွာင္နည္းျဖစ္သည္။ တစ္ရက္၊ တစ္ည
သို့မဟုတ္ တစ္မနက္ခင္း သို့မဟုတ္ နွစ္ရက္သံုးရက္ခန့္ အစားအစာနွင့္အ၇ည္မ်ားကိုစားေသာက္ျခင္းမျပုဘဲ
သို့မဟုတ္ အရည္သာေသာက္ျပီး သို့မဟုတ္ အစားတစ္မို်းမို်းကိုေရွာင္ျပီး ဆုေတာင္းျပီးက်မ္းစာဖတ္
ကာ မ်က္ေမွာက္ေတာ္သို့တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ျပီး ေနာက္မိမိ၏လိုအင္ဆနၵမ်ားကို ေဖာ္ျပဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။
တရားေဟာရာက်မ္း ၂ဝး ၂၆ တြင္ ”ထိုအခါ ဣသေရလအမို်းသားေပါင္းတို့သည္ ဘုရားသခင္အိမ္ေတာ္
သို့ သြား၍ငိုေျြကးလ်က္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ဝပ္လ်က္၊ တေန့လံုး ညဦးတိုင္ေအာင္ အစာကိုေရွာင္၍
ထာဝရဘုရားအား မီးရိႈ့ရာယဇ္မိႆဟာယယဇ္တို့ကို ပူေဇာ္ျက၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဗယၤာမိန္ အမို်း
တို့၏မတရား ကူ်းလြန္ေသာျပစ္မႈတစ္ခုေျကာင့္ က်န္ဣသေရာအမို်းတို့နွင့္ ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္းစစ္ျဖစ္
ပြါးခိ်န္ျဖစ္သည္။ ဗယၤာမိန္အမို်းတို့သည္ မတရားေသာအမႈကိုကူ်းလြန္သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း နွစ္ျကိမ္
တိုင္ေအာင္ ဗယၤာမိန္အမို်းတို့ကို နိုင္ေအာင္မတိုက္နိုင္ပဲ စစ္၇ံႈးခဲ့ရသည္။ တတိယအျကိမ္တိုက္မည့္ အခိ်န္
တြင္ ဘုရားသခင္အိမ္ေတာ္သို့သြားျပီး ငိုေျြကးကာ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျကသည္။ ထိုအျကိမ္က်မွ စစ္ကို
ေအာင္နိုင္ခဲ့ျကသည္။ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းေျကာင့္သာ စစ္ကိုေအာင္နိုင္ခဲ့ေျကာင္း ေတြ့ရိွရသည္။ ဤ
အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ပံုမွန္အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းနည္းျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ဟုဆိုရာတြင္ လတိုင္း၊
အပတ္တိုင္း၊ ေန့တိုင္း ပံုမွန္ဟုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ (Nomal) ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း (Partial Fasting)

အစာအိမ္ေရာဂါရိွသူမ်ား၊ hypoglycemia ရိွသူမ်ားအတြက္ေကာင္းမြန္သည့္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း
နည္းျဖစ္သည္။ အစာအားလံုး အရည္ေသာက္အားလံုးကို ေရွာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အခို့်ေသာအစားအစာ
မ်ားကိုသာေရွာင္ျပီး ဘုရားရွင္၏ေရွ့ေတာ္ေမွာက္သို့ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ တစ္ပတ္အတြင္း
အသားေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း၊ မိမိအလြန္ျကိုက္နွစ္သက္သည့္အရာတစ္ခုခု (ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ငါး .
. . . စသျဖင့္) ကိုသာေရွာင္ကာ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ဤအစာေရွာင္
ျခင္းနည္းကို က်င့္သံုးသူမွာ ဒံေယလ၊ ဟာနနိ၊ မိေရွလ နွင့္ အာဇရိ တို့ပင္ျဖစ္သည္။ သူတို့သည္ ဗာဗုလုန္
ျပည္ နန္းတြင္းမွေကြ်းေမြးေသာ စားေကာင္းေသာက္ေကာင္းတို့ကို ျငင္းပယ္ျပီး ေရနွင့္ အရြက္သာစား
သံုးသည္ ဟု ဒံေယလ (၁ း ၁၂)တြင္ေတြ့နိုင္သည္။ သူတို့၏ရည္ရြယ္ရင္းမွာ ဘုရားသခင္၏မ်က္နာေတာ္
ကိုရွာျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တစ္စိတ္တပိုင္းအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု က်မ္းတတ္ဆရာမ်ားက
ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

အျပည့္အ၀အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း (Absolute Fasting )
ရက္မ်ားစြာ မည္သည့္အစားအစာနွင့္ အရည္ကိုမွ် မစားမေသာက္ဘဲ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။
ေမာေရွနွင့္ သခင္ေယရႈ တို့သည္ အျပည့္အဝအစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကို ျပုခဲ့သူမ်ားအျဖစ္ သမၼာ
က်မ္းစာတြင္ေတြ့ျမင္နိုင္သည္။ (ထြက္ ၃၄ း ၂၈)တြင္ ”ထိုအရပ္မွာ ေမာေရွသည္ အစာကိုမစား၊ ေရကို
မေသာက္ဘဲ၊ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ထာဝရဘုရားအထံေတာ္၌ ေနေလ၏။ ေက်ာက္ျပားေပၚမွာ ပဋိ
ညာဥ္စကား၊ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးကိုေရးထားေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္
အစာေရွာင္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီးပထမဆံုးေဖာ္ျပခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ တဖန္ (မႆဲ ၄ း ၂) တြင္
”ေယရႈသည္ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လံုး အစာအဟာရကို မသံုးေဆာင္ဘဲေနျပီးမွ မြတ္သိပ္ျခင္းသို့
ေရာက္ေတာ္မူ၏” ဟုေဖၚျပထားသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုးမ်ဳိး

အစာေရွာင္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္ဘုရားသခင္ျကိုက္နွစ္သက္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ကိုးမို်းကို ေဟရွာယ ၅၈
တြင္ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ့ရိွရပါသည္။

၁။ Fasting to get freedom from addictions
မိမိ၏ဘဝတြင္ မေကာင္းမွန္းသိေသာ္လည္းမိမိ ခြန္အားျဖင့္မစြန့္ ျပစ္နိုင္ေသာစဲြလန္းစြာ က်င့္သံုးသည့္
အရာမ်ား၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ အက်င့္ဆိုး…..စသည္တို့ကိုစြန့္ပစ္ရန္(ေဟ ၅၈ း ၆ )
”ငါနွစ္ သက္ေသာအစာေရွာင္ျခင္း ဟူမူကား မတရားေသာအခ်ည္အေနွာင္ကိုခြ်တ္ျခင္း……”

၂။ Fasting to solve problems
ဘဝတြင္ျကံုေတြ့ရေသာျပႆမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္အတြက္။ (ေဟ ၅၈ း ၆ ) ”…..ေလးေသာဝန္ကို
ခ်ျခင္း…….”။

၃။ Fasting for revival and soul winning
ဝိညာဥ္နိုးထမႈျဖစ္ရန္နွင့္ (ညွဥ္းဆဲခံရေသာ) ေပ်ာက္ဆံုးဝိညာဥ္မ်ားကို ရရိွရန္အတြက္။“(ေဟ ၅၈ း
၆ ) ”….ညွဥ္းဆဲ ခံရေသာသူတို့ကိုလႊတ္ျခင္း၊ ……”။

၄။ Fasting to conquer mental and emotional problems
မိမိ၏စိတ္ဆနၵကိုအနိုင္ယူထိန္းခု်ပ္ရန္နွင့္ စိတ္ေဆာင္ရာေနာက္လိုက္ပါျခင္း စိတ္လိုက္မာန္ပါ လုပ္တတ္
ျခင္းတို့ကိုထိန္းခု်ပ္ရန္အတြက္။ (ေဟ ၅၈ း ၆ ) ”….ထမ္းဘိုးရိွသမွ်ကိုခို်းျခင္း ….”။


၅။ Fasting to meet the physical needs of others
ခနၶာကိုယ္အတြက္ အားနည္းလ်က္ရိွသူမ်ား အတြက္။ (ေဟ ၅၈ း ၇ ) ”…မြတ္သိပ္ေသာသူတို့
ကိုအစာေကြ်းျခင္း ….”။

၆။ Fasting for clearer insight in decision making
ျကည္လင္ျပတ္သားသည့္ အျမင္အာရံုကိုရရိွရန္။ (ေဟ ၅၈ း ၈ ) ”… သင္၏အလင္းသည္ မိုးေသာက္
ေသာအလင္းကဲ့သို့ ေပၚထြန္း၍ . . .”။

၇။ Fasting for health reasons or healing
က်န္းမာျခင္းအခြင့္ရရိွရန္။ (ေဟ ၅၈ း ၈ ) ” … အလ်င္အျမန္က်န္းမာျခင္းသို့ေရာက္လိမ့္မည္…”။

၈။ Fasting for a more righteous life and influential testimony
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီ အားျဖင့္ တန္ခိုးျကီးေသာသက္ေသျဖစ္ရန္။ (ေဟ ၅၈ း ၈ ) ”… သင္၏ေျဖာင့္
မတ္ျခင္းပါရမီသည္ သင္ေရွ့၌သြား၍ . . .”။

၉။ Fasting for the glory of the Lord, to protect us from the evil one
ထာဝရဘုရား၏ဘုန္းေတာ္သာ၍ထင္ရွားရန္။ (ေဟ ၅၈ း ၈ ) ”…ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္
သည္ေနာက္တြင္လံုျခံုေစလိမ့္မည္ . . .”။

အစာေရွာင္ဆုေတာင္္းျခင္းႏွင့့္က်န္းမာေရး

ကေနဒါနိုင္ငံ Ontario တြင္ေနထိုင္သူ နာမည္ေက်ာ္လူသိမ်ားသည့္Dr. Ben Kim ဆိုသူ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္
<http://drbenkim.com/fasting.html> တြင္အစာေရွာင္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ ေကာင္းေျကာင္း၊
သမိုင္းတြင္ထင္ရွားေျကာ္ျကားသည့္ ပုဂိုလ္မ်ားျဖစ္သည့္Hippocrates, Socrates နွင့္ Plato တို႔သည္
က်န္းမာေရးျပန္လည္နာလံထူ ရန္အတြက္အစာေရွာင္ျခင္းကိုက်င့္သံုးရန္ အားေပးေျကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို့အျပင္ သခင္ေယရႈသည္ ဝိညာဥ္ေရးရာအရ ခြန္အားယူရန္အတြက္ ရက္ေလးဆယ္ အစာေရွာင္ခဲ့ေျကာင္း
မဟတၲမဂနီၵ သည္ မတူညီသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာတရားမ်ားကို က်င့္သံုးသည့္
ျပည္သူမ်ား၏ယံုျကည္ကိုးစားမႈကို တည္ေဆာက္ရယူရန္ရန္အတြက္ ၂၁ ၇က္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းခဲ့
ေျကာင္း ဆက္လက္ေရးသားတင္ျပသည္။
Dr. Ben Kim အစာေရွာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေသြးတိုး၊ ရင္ျကပ္၊ အလာဂီ်၊ ေခါင္းကိုက္၊ ဆီးခို် နွင့္ နွလံုးေရာဂါ
မ်ားကိုလည္း သက္သာေစနိုင္ေျကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။ အေသးစိတ္ဖတ္လိုသူမ်ား Dr. Ben Kim ၏ဝက္ဘ္ဆိုက္<http://drbenkim.com/fasting.html> တြင္ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။

အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း၏ရလဒ္မ်ား
အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္မိမိ၏ဘဝတြင္ေအာက္ပါအကို်းရလဒ္မ်ားကိုခံစားရရိွနိုင္ပါသည္။

၁။ ဆုေတာင္းခိ်န္ပိုမိုရရိွလာျခင္း။

တိုးတက္လာေသာ ကမၻာျကီး၏ယေန့ေခတ္တြင္ လူတိုင္းအလုပ္အကိုင္ပိျပီး ဆုေတာင္းရန္အခိ်န္ပင္
မေပးနိုင္ျကေခ်။ မနက္အိပ္ယာထခိ်န္လည္း အလုပ္အခိ်န္မီသြားရန္စိတ္ေဆာကာ ဆုေတာင္းဖို့ကို
သတိမရသလို၊ ညအိပ္ယာဝင္ခိ်န္တြင္လည္း တေနကုန္ေမာပန္းလာသျဖင့္ ဆုပင္မေတာင္းနိုင္ေတာ့
ပဲ အိပ္ယာဝင္တတ္ျကေပသည္။ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ပို
မို၍ ဆုေတာင္းျဖစ္ေသာ ဘဝကိုရရိွကာ ဘုရားရွင္နွင့္ပိုမိုနီးကပ္ရေသာ ေကာင္းျကီးကိုခံစားရရိွနိုင္
ပါသည္။

၂။ မိမိနွလံုးသားတြင္ဘုရားရွင္အတြက္ပိုမိုေနရာေပးျဖစ္လာျခင္း၊

အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း
ျဖင့္ မိမိ၏ဘဝ၊ နွလံုးသားတြင္ဘုရားရွင္နွင့္ပိုမိုနီးစပ္ ထိေတြ့ရေသာအခြင့္၊ ေကာင္းျကီးမ်ားျဖစ္ပြား
ေစနိုင္ပါသည္။

၃။ ဘုရားရွင္အားမိမိ၏ယံုျကည္ကိုးစားမႈကိုသက္ေသျပခြင့္ရျခင္း။

ယံုျကည္သူသားသမီးတိုင္းသည္ ဘုရားရွင္အား မိမိမည္မွ်ယံုျကည္ေျကာင္း၊ ကိုးစားေျကာင္း၊ ခ်စ္ခင္
ေျကာင္း သက္ေသျပရန္အလြန္အေရးျကီးေပသည္။ မိမိပါးစပ္မွ ဘုရားအားခ်စ္ေျကာင္း၊ ကိုးစားပါ
ေျကာင္း အျကိမ္ျကိမ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ အေရးျကီးေသာ္လည္း အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္
ဘုရားကို မိမိဘယ္မွ်ယံုျကည္၊ ကိုးစား ခ်စ္ခင္ေျကာင္းသက္ေသျပျခင္းသည္သာ၍ အဓိပၸါယ္ရိွသည္။

ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား

အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီးေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိထားေရွာင္ရန္ အလြန္အေရး
ျကီးသည္။

၁။ ဘုရားသခင္အား ျကိုးကိုင္ခု်ပ္ကိုင္ရန္က်ဳိးစားျခင္း။

လူအခ်ဳိ႕တို႔သည္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းကာ ဘုရားရွင္၏လိုအင္ဆနၵကိုလံုးဝ လစ္လွ်ဳရႈျပီး မိမိ၏
လိုအင္ဆနၵကိုသာ တဖြဖြေတာင္းဆိုတတ္ျကသည္။ ဘုရား.. က်ဳပ္အစာမစားဘဲ ဘယ္နွစ္ရက္ေနျပီး
ျပီ၊ က်ဳပ္လိုခ်င္တဲ့အရာေပးဖို႔ ဘုရားမွာ တာဝန္ရိွတယ္၊ က်ဳပ္အပိုင္းက်ဳပ္ျပီးသြားျပီ ခင္ဗ်ားအပိုင္း
ခင္ဗ်ားနိုင္ေအာင္လုပ္ပါ လို႔မေျပာရံုတမယ္ဘဲရိွတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိရဲ့လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္
ဘုရားသခင္ကိုျကိုးကိုင္ရန္ျကိုးစားျဖင္းျဖစ္တယ္။ လံုးဝမျပဳလုပ္သင့္ပါ။

၂။ အျခားသူမ်ား၏အထင္ျကီးေလးစားမႈကိုရယူျခင္း။

အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျပကာ လူတို့၏ျကည္ညိုေလးစားမႈကို ရယူလိုသူအေျမာက္အမ်ားရိွျကသည္။
မျပုလုပ္သင့္ပါ။ (မႆဲ ၆ း ၁၆-၁၇)တြင္ ”သင္တို့သည္ အစာေရွာင္ျခင္းအက်င့္ကို က်င့္ေသာအခါ
လိွု့်ဝွက္ေသာသူတို့နည္းတူ မ်က္နွာညိွးျခင္းမရိွျကနွင့္။ ထိုသူတို့သည္ မိမိတို့အစာေရွာင္သည္ကို
လူမ်ားတို့ေရွ့မွာ ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ မိမိတို့မ်က္နွာကိုဖ်က္တတ္ျက၏။ ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊
ထိုသူတို့သည္ မိမိတို့အကို်းကိုခံရျက၏။” ဟုဆိုထားပါတယ္။

၃။ ဝါၾကြားေမာက္မာျခင္း။

မိမိအစာေရွာင္ဆုေတာင္းထားသျဖင့္ မိမိသာျမင့္ျမတ္ေျကာင္း မည္သူမွ်ဂရုစိုက္စရာမလိုေတာ့သည့္
ပံုစံျဖစ္သြားတတ္သည္၊ မျပုလုပ္သင့္ပါ။ ဝါျြကားေမာက္မာျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ျကားဖူးေသာအရာ
တစ္ခုကိုျကံုတုန္းေျပာျပလိုပါသည္။ မိမိတို့အသင္းေတာ္သာ ဝိညာဥ္ေရးရာနွင့္ျပည့္ဝသည္ဟု ခံယူ
ေသာအသင္းေတာ္လူျကီးတစ္ေယာက္က အျခားအသင္းေတာ္တစ္ပါးသို့ သြားေရာက္ဝတ္ျပုရန္ေျပာ
ဆိုလာေသာအသင္းသားအား ”မင္း..အဲဒီအသင္းေတာ္ကိုသြားေရာက္ဝတ္ျပုဒါထက္၊ ရုပ္ရွင္သြား
ျကည့္ရင္ေတာင္အကို်းရိွအုန္းမယ္”ဟုေငါက္ရမ္းေျပာဆိုသည္ ဟုျကားဖူးသည္။ အလြန့္အလြန္ဝါျြကား
ေမာက္မာေသာ အေတြးအေခၚျဖစ္သည္၊ မျပုလုပ္သင့္ပါ။ (လု ၁၈ း၁ဝ – ၁၄) တြင္ ”လူနွစ္ေယာက္
တို့သည္ ဆုေတာင္းပဌနာျပုျခင္းငွါ ဗိမာန္ေတာ္ေပၚသို့ တက္ျက၏။ တစ္ေယာက္ကား ဖာရိရဲွျဖစ္၏။
တစ္ေယာက္ကား အခြန္ခံျဖစ္၏။ ဖာရိရဲွသည္ တစ္ေယာက္တည္းရပ္လ်က္၊ အိုဘုရားသခင္
သူတပါးတို့သည္ အနိုင္အထက္လုယူျခင္း၊ မတရားသျဖင့္ က်င့္ျခင္း၊ သူ့မယားကိုျပစ္မွားျခင္း အျပစ္
ရိွသကဲ့သို့ အကြ်နု္ပ္၌မရိွသည္သာမက၊ ဤအခြန္ခံကဲ့သို့ပင္ မဟုတ္ေသာေျကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္
ျကီးလွေပ၏။ အကြ်နု္ပ္သည္ ခုနွစ္ရက္တြင္ နွစ္ရက္ အစာေရွာင္ပါ၏။ ဥစၥာရိွသမွ်တို့ကို ဆယ္ဘို့
တစ္ဘို့လွူပါ၏ဟု ဆုေတာင္းပဌနာျပု၏။ အခြန္ခံမူကား၊ အေဝးကရပ္၍ေကာင္းကင္သို့ ေမွ်ာ္မျကည့္
ဝံ့ဘဲ ရင္ပတ္ကို ခတ္လ်က္၊ အိုဘုရားသခင္၊ အျပစ္မ်ားေသာ အကြ်နု္ပ္ကိုသနားျခင္း ကရုဏာစိတ္
ရိွေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ ငါဆိုသည္ကား၊ ထိုသူသည္ အျပစ္ေျပလ်က္ မိမိအိမ္သို့ျပန္သြား
၏။ ဖာရိရဲွမူကား အျပစ္မေျပ။ အေျကာင္းမူကားကိုယ္ကိုကိုယ္ ေျမွာက္ေသာသူ မည္သည္ကား
နိွမ့္ခ်ျခင္းသို့ေရာက္လတံ့၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ နိွမ့္ခ်ေသာသူမည္သည္ကား၊ ေျမွာက္ျခင္းသို့ေရာက္လတံ့
ဟုမိန့္ေတာ္မူ၏။”

နိဂံုး။

သမၼာက်မ္းစာ ကိုျပန္လည္ေလ့လာလွ်င္ အခို့်ေသာအခိ်န္မ်ားတြင္ အစာေရွာင္ျခင္းမပါဘဲ ဆုေတာင္းရံုျဖင့္
အေျဖမရရိွနိုင္ေျကာင္းေတြ့ရိွနိုင္ေပသည္။ အထက္တေနရာ တြင္ေဖၚျပသကဲ့သို့ ဗယၤာမိန္ အမို်းနွင့္ျဖစ္ေသာ
စစ္ပဲြတြင္ နွစ္ျကိမ္တိုင္တိုင္ ဆုေတာင္းျပီးမွမေအာင္ျမင္ေသာစစ္ပဲြကို တတိယအျကိမ္တြင္ အစာေရွာင္
ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္သည္ သင္ခန္းစာယူသင့္ေသာအရာျဖစ္သည္။ သားရတနာ
မေမြးဖြါးနိုင္သျဖင့္ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းခဲ့ေသာ ဟနၷ (ေနဟမိမွတ္စာ ၁ း ၄) အားဘုရားရွင္မွ သားရတနာ
ဖြါးျမင္ရေသာအခြင့္ ကိုေပးခဲ့သည္ကိုလည္း သတိျပုသင့္သည္။ မိတ္ေဆြရဲ့ဘဝမွာ အျကိမ္ျကိမ္ဆုေတာင္း
ခဲ့ေပမယ့္ အေျဖမရရိွနိုင္တဲ့ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားရိွပါသလား၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာဖို့
ခြန္အားေပးတိုက္တြန္းပါရေစ။


ခရစ္ေတာ္၌
ေသာင္းနိုး (TN)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 14, 2010 by in Articles Christian Life, Thawngno and tagged , .

Navigation