Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း (ဂလဲ့စားေခ်ျခင္း) ၂

 ၂။ တရားစြဲဆိုျခင္း(မႆဲ ၅ း ၄၀)

သင့္အကၤ်ီကိုယူလို၍ တရားေတြ႕ေသာသူအား သင့္၀တ္လံုကိုလည္း ယူေစျခင္းငွာအခြင့္ေပးဦးေလာ့။

ဤက်မ္းစာကို အတိအက်လုိုက္နာပါက လူသားမ်ားသည္ အ၀တ္အစားမပါပဲေနဖို႔ရန္သာ ရွိပါသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ သခင္ေယရႈသည္ ဤကဲ့သို႔တစ္ေ၀မတိမ္း လုိက္ေလွ်ာက္ရန္ ပညတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ ျဖစ္သင့္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားကို ဖြင့္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ယုဒထံုးစံအရ အကၤ်ီကို အေၾကြးအစား ယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ၀တ္လံုမူကား မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးတြင္မဆို ယူပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၀တ္လံုသည္ ညအခါတြင္ ေစာင္အျဖစ္အသံုးျပဳရသျဖင့္ ဤ ၀တ္လံုကိုသိမ္းယူပါက ေလာက၌ အသက္ရွင္ရ ျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ (ထြက္ ၂၂း၂၆)။ ဤသေဘာတရားမွာ ဆင္းရဲသားဖက္မွ ရပ္တည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ဆိုလိုသည္မွာ အကၤ်ီကိုအေၾကြးအစား ယူလိုျခင္းကို မေပးမိက တရားစြဲတင္ၿပီး၊ ရံုးေရာက္ျခင္းထက္ အကၤ်ီသာမက ၀တ္လံုႏွင့္ ညအိပ္ၿခံဳေသာေစာင္ကိုပင္လွ်င္ေပးပါဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယရႈ၏ဆႏၵမွာ သူ႔ကို ယံုၾကည္ေသာခရစ္ယာန္မ်ားကို သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မသံုးမခ်င္း ဆႏၵမေပ်ာ္ႏိုင္သူမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္မည္ကို အလိုမရွိပါ။ ဤေနရာသည္ ငါ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မဟုတ္ပါလား။ အဘယ္ေၾကာင့္ ၀င္စြက္သနည္း ဟုဆိုၿပီး ငါတို႔၏ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္သာ ဦးစားေပးရန္ အလိုမရွိပါ။ တစ္ခါတစ္ရံအသင္းေတာ္တြင္းႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ဂရုမစိုက္ႏိုင္ေတာ့သည္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူမ်ား ႏွင့္ ရန္ညႇဳိးထားရန္ မလိုပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သူမ်ား၏စိတ္ႏွလံုးကို မခ်ဳိးႏွိမ္ႏိုင္ပါ။ အခ်ဳပ္ဆိုရပါမူ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို မက္ေမာရန္ မဟုတ္ပဲ၊ အလုပ္လုပ္ဖိုု႔ကို ဦးစားေပးသူမ်ားျဖစ္သင့္ပါသည္။ ငါတို႔၏အက်ဳိးကိုသာ မၾကည့္ပဲ တာ၀န္ကို အဓိကထားသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

၃။ အစိုးရမင္း၏ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈ (မႆဲ ၅ း ၄၁)
စစ္သားတစ္ေယာက္သည္ တစ္မိုင္ပစၥည္းထမ္းခိုင္းပါက ႏွစ္မိုင္အထိထမ္းေပးပါ။ ေရာမစစ္သားမ်ားသည္ လူထုကိုႏိုင္ထက္စီးနင္း ပစၥည္းထမ္းရန္ ေခၚေလ့ရွိသည္ (မ ၂၇း၃၂)။ ဤကဲ့သို႔ေခၚေသာအခါ တစ္မိုင္မက ႏွစ္မိုင္အထိ သယ္ေပးထမ္းေပးပါဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

၄။ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း ( မႆဲ ၅း၄၂)
ေတာင္းေသာသူအားေပးေလာ့၊ ေခ်းငွားလိုေသာသူကိုလည္း မျငင္းပယ္ႏွင့္။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အကူအညီေတာင္းေသာအခါ ေရွာင္ႏိုင္ဖို႔ရာ ေမးခြန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ေလ့ရွိပါသည္။
          (က) ဤသူသည္ ငါႏွင့္လူမ်ဳိးတူလား။
          (ခ) ငါ့မ်ဳိးႏြယ္ ငါ့ေဆြမ်ဳိးလား။
          (ဂ) ဘာသာေရး တူရဲ႕လား။
          (ဃ) ငါဒုကၡဆင္းရဲခံရတုန္းက ကူညီခဲ့ပါသလား။
          (င) ျပန္ဆပ္ႏိုင္ပါ့မလား။
ဤသို႔ေသာေမးခြန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ေဖၚျခင္းသည္ မကူညီလို၍ နည္းလမ္းရွာျခင္းသာျဖစ္ၿပီး၊ “ဤလူသည္ တကယ္ကူညီသင့္သေလာ” ဟုေရွာင္ဖို႔ရန္ နည္းလမ္းရွာျခင္းသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ သူ႔ကိုကူညီဖို႔ရန္ သင့္ေလွ်ာ္ပါသလားဟု အေၾကာင္းရွာေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ သခင္ေယရႈသည္ ဤသို႔အေၾကာင္းရွာဖို႔ရန္ မမူဘဲ၊ ကူညီဖို႔ရန္ အေၾကာင္းမရွိေသာ သူမ်ားကိုပင္ ကူညီေစလိုပါသည္ (လု ၁၀း၂၅-၂၈)။

သို႔ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးအား ကူညီေသာအခါ၌ အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္မွာ “ဤသူသည္ ငါ၏အကူအညီရထိုက္သေလာ ဟုဆိုသည္ထက္ ဤလူသည္ ငါ၏အကူအညီကို တကယ္လိုသေလာ”  ဟုေမးျမန္းရန္သာျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ ဤသို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ မလိုပဲ၊ ကူညီရန္သာျဖစ္သည္။ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သခင္ေယရႈသည္ နမူနာ (၄) ခုုုျပသခဲ့သည္ကို သိရပါၿပီ။ ဤအရာသည္ တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခု၊ လူအစုအဖြဲ႕တစ္ခု အတြက္သာ မဟုတ္ပဲ လူတိုင္းအတြက္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ နားလည္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ပိုပိုမိုမိုေဖာ္ျပေလ့ရွိရာ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ လိုက္နာမည္ဆိုပါက ရႈပ္ေထြးႏိုင္စရာရွိပါသည္။ သခင္ေယရႈေဖၚျပလိုသည္မွာ အေပၚစီးမွ အႏိုင္ယူျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းအားျဖင့္သာ အႏိုင္ယူေစလိုပါသည္။ အႏုနည္းႏွင့္ အၾကမ္းကိုႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းကို ျပသေတာ္မူပါသည္။
ဆက္ရန္ 
မွတ္ခ်က္

Rev. Dr. Simon Pau Khan En ေရး၍ MBC မွပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” စာအုပ္မွ ထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 3, 2010 by in Articles Bible Study, Articles Christian Life, Rev. Dr. Simon Pau Khan En and tagged , .