Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း (ဂလဲ့စားေခ်ျခင္း) ၃

ေမာေရွ၏ ပညတ္၌ “မိတ္ေဆြ မ်ားကိုခ်စ္ၿပီး၊ ရန္သူ မ်ားကို မုန္းပါ ဟုဆိုသည္။ သခင္ေယရႈကမူ သင္၏ရန္သူကိုတို႔ကို ခ်စ္ၾကေလာ့” ဟုဆိုသည္  (၀တ္ ၁၉း၁၆-၁၈။ မ ၅း၄၄)။ ဤေစခိုင္းခ်က္သည္ တကယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ တစ္ခါက ခရစ္ယာန္ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္က သင္းအုပ္ဆရာထံသြားၿပီး “ဆရာ . . . ရန္သူတို႔ကို ခ်စ္ေလာ့” ဆိုသည့္ က်မ္းပိုဒ္ကို ထုတ္ပစ္မွေကာင္းမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အိမ္နီးနား ခ်င္းကိုပင္လွ်င္ မခ်စ္ႏိုင္ပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ထိုအခါ ဆရာက တကယ္မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ သခင္ေယရႈက ခိုင္းပါမည္ေလာ။ ဤအခ်က္ကို နားလည္ဖို႔ရန္ “ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ” အေၾကာင္း ကိုေရွးဦးစြာ ေလ့လာၾကပါစို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အဓိပၸါယ္တစ္မ်ဳိးတည္းသာ” ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ဂရိလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ တစ္မ်ဳိးစီ အဓိပၸါယ္ရွိလ်က္ အေခၚအေ၀ၚလည္း ျခားနားပါသည္။

  1. အိမ္ေထာင္မိသားစုအတြင္းရွိ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ဇနီးေမာင္ႏွံ၊ သားသမီးမ်ား ခ်စ္ျခင္း ျဖစ္၍၊ ဂရိစကားအားျဖင့္ (Storge) လို႔ေခၚပါသည္။
  2. ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာ သမီးရည္းစားခ်စ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္၍၊ လူသားတိုင္း၌ ရွိစၿမဲျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ်ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဂရိဘာသာအားျဖင့္ (Eros) ဟုေခၚသည္။
  3. လူအခ်ဳိ႕သည္ မိသားစု၀င္လည္းမဟုတ္၊ သမီးရည္းစားလည္း မဟုတ္ေသာ္လည္း သေဘာထားခ်င္းတိုက္ဆိုင္ပါက ျမတ္ႏိုးေလ့ရွိပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္လာသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္လာၾကၿပီး၊ ဂရိဘာသာအားျဖင့္ (Phillia) ဟုေခၚပါသည္။
  4. အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတစ္ခုက်န္ပါေသးသည္။ ၄င္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚ၌မွ် အေျခခံျခင္းမရွိပါ။ ကူညီထိုက္၍ သနားၾကင္နာစိတ္၀င္လာၿပီး၊ စိတ္ထိခိုက္ေစသျဖင့္ ခ်စ္ေသာ အခ်စ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သနားၾကင္နာၿပီး ကူညီခ်င္စိတ္ေပၚလာေသာ ေမတၱာသည္ စိတ္ကို ႏိုးေဆာ္သျဖင့္ မေနႏိုင္ မထိုင္ႏိုင္ပင္ ခံစားရသည္။ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုလုပ္ေပးလိုေသာ စိတ္ျဖစ္လာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤေမတၱာမ်ဳိးကို “ေပးကမ္းေသာ ေမတၱာ” ဟုေခၚၿပီး၊ ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ (Agape) ဟုေခၚပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာနာ သနားစိတ္မ်ား တဖြားဖြားေပၚလာၿပီး၊ တစ္ခုခုလုပ္ေပးရပါသည္။ အတြင္းစိတ္မွ ေပါက္ဖြားလာပါသည္။ သူ၏ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္၊ ေဆြမ်ဳိးညာတိျဖစ္၍လည္း မဟုတ္၊ သနားၾကင္နာျခင္း၊ ကူညီထိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခ်စ္ခင္စိတ္ပြားမ်ားလာေသာ ေမတၱာမ်ဳိးသည္ ေပးကမ္းေသာ ေပးကမ္းခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္။
သခင္ေယရႈသည္  “ရန္သူကိုခ်စ္ေလာ့” ဟုဆိုေသာအခါ ပထမေမတၱာ (၃) မ်ဳိးကိုဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ရန္သူမ်ားကို မခ်စ္ႏိုင္မွန္း သခင္ေယရႈေကာင္းမြန္စြာသိနားလည္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိ မခ်စ္မႏွစ္သက္ႏိုင္ေသာ (၀ါ) ရန္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ဆင္းရဲ ဒုကၡ တစ္စံုတစ္ရာခံရ၍ အကူအညီလိုေသာ အေျခအေန ေရာက္ေသာအခါ “ေကာင္းတယ္ အစကတည္းက ျဖစ္မယ္လို႔ ငါထင္သားပဲ” ဆိုၿပီး၊ မသိဟန္ေဆာင္ရန္ ကိုယ္ေတာ္ အလိုမရွိပါ။ ကူညီႏိုင္သည့္ ဘက္၌ ကူညီရန္ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ မည္ကဲ့သို႔မွ် မခ်စ္ႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားေသာ လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္ႏိုင္ဖို႔ရန္ အလိုေတာ္ ရွိသည္။ သခင္ေယရႈေဖာ္ျပလိုသည္မွာ ရန္သူပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ဆင္းရဲဒုကၡခံရေသာအခါ ဂရုျပဳပါ။ သနားၾကင္နာပါ ဟုဆိုလိုပါသည္။ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမာက္ျခင္း၊ ဖက္ရမ္းနမ္းရွဳပ္ျခင္း ျပဳရန္ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ မုန္းတီးေသာသူ တစ္ဦးပင္လွ်င္ ဒုကၡဆင္းရဲ ခံရေသာအခါ မျမင္ဟန္ေဆာင္ မေနပဲ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီမစပါဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္၌ရွိေသာ အဘဘုရားသခင္သည္ လူမ်ဳိးတကာအား ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္လည္း ျပဳက်င့္ပါဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုတြင္ သခင္ေယရႈ၏ ပညတ္ခ်က္ႏွင့္ ေကာင္းႀကီးမ်ားကို ႏွိဳင္းယွဥ္ျခင္း (၅) ခ်က္ရွိ ေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ေမာေရွသည္ ထင္ထင္ရွားရွားရွိေသာ အျပစ္မ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္္ၿပီး၊ သခင္ေယရႈ၏ ေကာင္းႀကီးမွာမူကား မထင္မရွားရွိရမည့္ လူ၏ စိတ္ႏွလံုးသားမ်ားကို ပိုမို ေလးနက္စြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ေယရႈေျပာသည့္အတိုင္း မည္သူသည္ အသက္ရွင္လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ သာမန္ကာလွ်ံကာ ေျပာတာပါဟု ဆိုၿပီး၊ တကယ္မလိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ အလြဲယူသူမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ဤသို႔တစ္ေ၀မတိမ္း လိုက္ႏိုင္ပါက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ ၀င္စားမည္ဟု ယူဆၿပီး၊ ႀကိဳးစားသူလည္းရွိႏိုင္သည္။ သခင္ေယရႈသည္ ပညတ္ခ်က္ အသစ္ေပးေတာ္မူျခင္း မဟုတ္ပဲ၊ ပညတ္ေဟာင္းမ်ားကို ျပည့္စံုေစသူျဖစ္သည္။ အမွန္တြင္ သခင္ေယရႈသည္ ဤသို႔ ပညတ္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အင္အားႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆ၍ မဟုတ္ပါ။ တစ္ခါက ဖခင္သည္ သမီးထံသို႔ “ငါ့သမီး . . . ဤေတာင္ထိပ္အထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါက လက္ေဆာင္ ေပးမည္” ဟုကတိေပးၿပီး၊ သားအဖႏွစ္ေယာက္တက္ေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သမီးျဖစ္သူသည္ ပင္ပန္း၍ မတက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဖခင္သည္ သမီးကိုခ်ီၿပီး ေတာင္ထိပ္ေရာက္သြားသည္။ ေတာင္ထိပ္ေရာက္ေသာအခါ ကတိအတိုင္း လက္ေဆာင္ေပး ပါသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ကိုယ္က်င့္တရား အတြက္ ေစခိုင္ေသာအခါ ဤကဲ့သို႔ သူ၏ခြန္အားကို မူတည္၍ ေစခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
“ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔ အဘသည္ စံုလင္ေတာ္မူသည္နည္းတူ သင္တို႔သည္ လည္း စံုလင္ျခင္းရွိၾကေလာ့” ရွင္မႆဲ၌ “စံုလင္” ဟုေဖာ္ျပၿပီး၊ ရွင္လုကာ၌မူကား “သနားျခင္း” ဟုေဖာ္ျပပါသည္ (လု ၆း၃၆)။ စံုလင္ရန္ေစခိုင္းေသာအခါ သခင္ေယရႈသည္ မည္သည္ကို အလိုရွိ၍ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသနည္း။ အျပစ္ကို လံုး၀မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ ဟုဆိုလို ပါသလား။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူသားမ်ား၏ ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ မျပည့္စံုျခင္း၊ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ “စံုလင္ျခင္း” ဟုသံုးထားရာတြင္ ေဒၿဗဲဘာသာအားျဖင့္ TAMIM ကိုသံုးထားၿပီး၊ ဂရိဘာသာျဖင့္ TELEIOS ဟုသံုးထားပါသည္။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သာမဟုတ္၊ တစ္ခုလံုးျပည့္စံု ျပည့္၀ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ဤသို႔ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ဘုရားႏွင့္ တူညီျခင္းကို မက္ေမာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွစ္သက္မႈ၊ စိတ္ႏွလံုးတို႔ထိမႈမ်ားကို ဦးစားေပးလိုျခင္တပ္မက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား၌ မိမိ ေနခ်င္သလိုေနလို႔ရသည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဤေလာက၌ရွိရွိသမွ်အရာမ်ားကို ေထာင့္စံု မၾကည့္၊ အေကာင္းဖက္ကို ဦးစားေပးၿပီး၊ ဘုုရားသခင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားရန္ ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။
ဤစံုလင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ႏွစ္မ်ဳိးစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။
  1. အျပစ္မရွိႏိုင္ေတာ့ေသာ စံုလင္ျခင္း။
  2. ခရစ္ယာန္မ်ား၏ စံုလင္ျခင္း။
အထက္ပါ အျပစ္မရွိႏိုင္ေတာ့ေသာ စံုလင္ျခင္းကို ဤေလာက၌ ရရွိႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ အျပစ္ရွိေသာ ကမာၻျဖစ္၍ အျပစ္သားမ်ား၏ ၾကားထဲ၌ပင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏စံုလင္ျခင္းသည္ ခြန္အားမရွိ၍ အျပစ္လုပ္မိသည့္ တိုင္ေအာင္ ဤ အျပစ္၌ မနစ္မြန္း မေက်နပ္ပဲ သန္႔ရွင္းေသာ ေနရာ၊ ပို၍ေကာင္းေသာေနရာကို ရွာရမည္သာတည္း။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၌ ရွိေတာ္မူေသာ အဘကို မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ၿပီး၊ ပို၍ျပည့္စံုေသာ ေနရာသို႔ ေျခလွမ္း လွမ္းျခင္းကို “ခရစ္ယာန္မ်ား၏ စံုလင္ျခင္း” ဟုေခၚေပသည္။
မွတ္ခ်က္

Rev. Dr. Simon Pau Khan En ေရး၍ MBC မွပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” စာအုပ္မွ ထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 6, 2010 by in Articles Bible Study, Articles Christian Life, Rev. Dr. Simon Pau Khan En and tagged , .

VISITORS NUMBER

  • 84,837 Since July 2011

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,836 other followers

Hours & Info

(202) 347-8355
____________________
Sunday Worship:
1:30 PM - 4:30 PM

____________________
Home Cells:
Maryland: Fri 7:00 PM
Virginia: Mon 7:00 PM