Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

ပင္လယ္ေသမွသက္ေသမ်ား

>

အေတြးအေခၚအယူအဆ တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ လက္ခံ
က်င့္သံုးေသာ ဥပေဒသတစ္ခုျဖစ္ေစ မိမိယံုၾကည္ေသာ ကိုးကြယ္ေသာ လက္ခံက်င့္သံုးေသာ အရာသည္မည္မွ်မည္ေရြ႕ ခိုင္မာသည္၊ ယံုၾကည္ေလာက္သည္ သို႔မဟုတ္ လက္ခံနိုင္ ေလာက္သည္ ဆိုေသာအခ်က္သည္ အလြန္အေရးႀကီးလွေပသည္။ ထို႔အျပင္မိမိ၏ ယံုၾကည္ရာကိုးကြယ္ရာသည္ ယံုတမ္းစကားသို႔မဟုတ္ ပံုျပင္ေလးတခုမွ်အဆင့္
မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ျဖစ္တည္ခဲ့သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္ကို တိက်ခိုင္မာစြာသိနားလည္ရန္
လည္း အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟုခံယူမိပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ယေန႔မိမိကိုယ္ကိုခရစ္ယာန္ပါ
ဟု သမုတ္ေနေသာသူမ်ား မိမိယံုၾကည္ပါသည္ဆိုေသာ လက္ခံက်င့္သံုးပါသည္ဆိုေသာ သမၼာက်မ္းစာသည္ မည္ေရြ႕မည္မွ် မွန္ကန္တိက်သည္ကို စဥ္းစားမိၾကပါသလား။

လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္းေလးငါးေထာင္ခန္႔မွစ၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္
ေကာင္းကင္သို႔ ခီ်ေဆာင္ျခင္းခံရျပီးေနာက္နွစ္ ၉ဝ ခန္႔
အတြင္းအစၥေရးလ္နိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပ်က္သည့္အ
Dead Sea Scrolls မွ အပိုင္းအစတစ္ခ်ဳိ႕

ေၾကာင္းအရာ သမိုင္းမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား၊ ဂ်ဳးလူမို်းတို႔၏ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္  ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ ကိုးစားသူမ်ားနွင့္ ဆန္႔က်င္ သူမ်ား အၾကားျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေရးသားထားသည့္ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ မ်ားသည္ လူတစ္ဦး တေယာက္သို႔မဟုတ္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားျဖင့္ ေရးသားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႔မွ ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပသည့္ အတိုင္းေရးသားထားခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ထူးျခားသည့္အခ်က္မွာ ထိုေရးသားထားခဲ့သည့္ မူလက်မ္းပုရပိုဒ္မ်ားသည္ အေျဖရွာမရသည့္
ပေဟဠိပုစၧာတခုလို အစအဆံုးရွာမရဆိုသလို ေပ်ာက္ဆံုးမသြားဘဲ ယေန႔တိုင္ေအာင္မ်က္ဝါး
ထင္ေတြ႕ျမင္နိုင္သည့္အရာပင္ျဖစ္သည္။
Dead Sea Scrolls မ်ားေတြ႕ရွိသည့္ ဂူမ်ားထဲမွတေနရာ

၁၉၄၇ ခုနွစ္တြင္ Bedouin   ဟုေခၚေသာ အာရပ္မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခုမွ ဆိတ္ေက်ာင္းသား

တစ္ေယာက္သည္ပင္လယ္ေသ (Dead Sea) အနီး (Judean) ဂ်ဳဒီယန္သဲကႏာၱရရိွ လူသူမေရာက္ဖူးေသာ လိုဏ္ဂူတစ္ခုအတြင္းမွ အလြန္ေရွးက်ေသာ သမၼာက်မ္းစာပါ မူလက်မ္းပုရပိုဒ္အခ်ဳိ႕ကို အမွတ္မထင္ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ ဤရွာေဖြေတြ႕ရိွ ခ်က္သည္ ထိုေန႔မွစ ေနာင္လာမည့္ရာစုနွစ္တစ္ခုတိုင္ေအာင္ ရွည္ၾကာခဲ့သည့္ စူးစမ္းရွာေဖြမႈလုပ္ငန္းႀကီး၏ နိဒါန္းအစပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္းဆယ္နွစ္နီးပါးခန္႔ဆက္လက္ရွာေဖြေသာအခါ လိုဏ္ဂူ (၁၁) ခုအတြင္းမွေထာင္နွင့္ခီ်
ေသာပုရပိုဒ္အပိုင္းအစမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့သည္။ ထိုပုရပိုဒ္မ်ား၏ သက္တမ္းကိုကၽြမ္းက်င္
သူပညာရွင္မ်ားက တြက္ခ်က္ရာ ခရစ္ေတာ္မေမြးခင္ သံုးရာစုနွစ္ခန္႔မွစ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြါးျပီး
၆၈ နွစ္ခန္႔အတြင္းမွ ပုရပိုဒ္မ်ားျဖစ္သည္ကိုသိရိွရသည္။ ဤေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ ေမးခြန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာေပၚလာခဲ့သည္။ ဤမူလက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ဂူအတြင္း မည္သူကဖြက္ထားခဲ့သနည္း၊ အဘယ္ေႀကာင့္လိုဏ္ဂူအတြင္း
ဖြက္ထားသနည္း၊ ထိုေဒသတဝိုက္တြင္ေနထိုင္ေသာလူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ဤပုရပိုဒ္မ်ားသည္
မည္မွ်မည္ေရြ႕ ပတ္သက္သနည္း၊ ဤပုရပိုဒ္မ်ားသည္ ဂ်ဳးဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔နွင့္
မည္သို႔မည္ပံုပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သနည္း ဆိုေသာ သို႔ေလာသို႔ေလာေမးခြန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ဤစာပုရပိုဒ္မ်ားကိုေတြ႕ရိွရာ ပင္လယ္ေသ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို အနည္းငယ္ေလ့လာၾကည့္
မည္ဆိုလွ်င္၊ ပင္လယ္ေသသည္ အစၥေရးလ္ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံတြင္ရိွျပီး ေဂ်ရုရွလင္ျမိဳ႕့၏ အေရွ႕ဖက္ ၁၅ မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ရိွသည္။ အလြန္နက္သည့္ ပင္လယ္ျဖစ္ျပီး ပ်မ္းမွ်ေပ ၁ဝဝဝ ခန္႔အနက္ရိွကာ ဆားပါဝင္နႈန္းအလြန္မ်ားျပီး ကမၻာေပၚရိွ အနိမ့္ဆံုးေရမ်က္ႏွာျပင္ကို ဖဲြ႕စည္းထားသည္။ ထိုပင္လယ္အတြင္းသို႔ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္ႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ျမစ္ငယ္ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားစြာစီးဝင္သည္။ အလြန္နိမ့္ေသာေရမ်က္ႏွာျပင္ေၾကာင့္ ထိုေဒသ
၏ရာသီဥတုသည္လည္း ပံုမွန္မရိွေပ။ အလြန္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီရိွသည့္ ဤပင္လယ္၏
အနီးအနားတဝိုက္သည္ (Dead Sea Scrolls) ဟုလူသိမ်ားေသာ အထက္ပါပုရပိုဒ္မ်ား ကိုနွစ္
ရွည္လမ်ားထိမ္းသိမ္းထားသိုႏိုင္ရန္အေျခအေနကိုဖန္တီးေပးေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။

သမၼာက်မ္းစာအုပ္၏ ကမၻာဦးက်မ္း ၁၉ တြင္ ပါရိွေသာတုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဘြယ္ေကာင္း
သည့္ေဘးဒဏ္မွအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ပညာရွင္မ်ားသည္ ဤပင္လယ္ေသအတြင္းမွ ျပန္လည္ေတြ႕ရိွ ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့ျပီး၊ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ပါသည့္ (Zeboim, Admah, Bela or Zoar, Sodom,Gomorrah) ျမိဳ႕မ်ားသည္လည္း ဤပင္လယ္ေသ၏ ေတာင္ဖက္အပိုင္းတြင္ ႏွစ္ျမဳပ္ေနမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကယူဆေနၾကသည္။

အထက္ေဖၚျပပါ (Dead Sea Scrolls) ပုရပိုဒ္မ်ားကို လူသူအေရာက္နည္းသည့္ ပင္လယ္

ေသအနီးဂူမ်ားအတြင္း ဖြက္သိုထားခဲ့ရာ နွစ္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ျပီး ၁၉၄၇ ခုနွစ္တြင္
မွ ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရိွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤ (Dead Sea Scrolls) ပုရပိုဒ္မ်ား ၂ဝ ရာစု
ႏွစ္မ်ားအထိ မပ်က္မဆီးတည္ရိွေနျခင္း၊ ေယရႈခရစ္ေတာ္သက္ေတာ္ထင္ရွားခဲ့စဥ္အခါက
ရိွခဲ့ေသာနဂိုမူလ (Original) က်မ္းပုရပိုဒ္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဤရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္ကို ၂ဝ ရာစုႏွစ္၏ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာ ေရွးေဟာင္းအေမြအနွစ္ရွာေဖြေတြ႕ရိွမႈအျဖစ္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန (Archaeologist) ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။

၁၉၈ဝ ခုနွစ္လြန္ကာလမ်ားတြင္ဤ (Dead Sea Scrolls) ပုရပိုဒ္မ်ားကိုပညာရွင္မ်ားက
အခိ်န္ယူေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ အစၥေရးလ္ သုေတသနာဌါနမွ ဤသုေတသန

လုပ္ငန္းကို တိုးခဲ်႕လုပ္ကိုင္လာရာ ၁၉၉၂ ခုနွစ္ တြင္ ပညာရွင္အေယာက္ ၅ဝ ေက်ာ္က အခ်ိန္ျပည့္ ေလ့လာသုေသတနျပဳခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၁ ခုနွစ္တြင္ (Biblical Archaeology Society) အဖဲြ႕မွ ဤပုရပိုဒ္အပိုင္းအစအားလံုးကို ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ မွတ္တမ္းတင္ထိမ္းသိမ္းနိုင္ခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ားမွ အလြယ္တကူေလ့လာနိုင္ရန္ ကယ္လီဖိုး

နီးယားရိွ ဟန္းတင္းေတာင္းစာၾကည့္တိုက္က ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဤပုရပိုဒ္မ်ားကို
ကြန္ျပဴတာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

(Dead Sea Scrolls) ပုရပိုဒ္မ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ား အသံုးျပဳသည့္ က်မ္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ သခင္ေယရႈ သက္ေတာ္ထင္ရွားခဲ့စဥ္အခါက တန္ခိုးႀကီးခဲ့ေသာ အဓိကအဖဲြ႕ႀကီး၃ဖဲြ႕(Pharisees, Sadducees, Essenes) အျပင္ အျခားအဖဲြ႕ငယ္ေျမာက္မ်ား စြာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာရိွခဲ့သည့္ ဂ်ဴးဘာသာေရး
အရႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ သမိုင္းဝင္မွတ္တမ္းမ်ားကိုလဲေတြ႕ရိွရသည္။
ဤ (Dead Sea Scrolls) ပုရပိုဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားအၾကားေလ့လာသူမ်ားအၾကား ယေန႔တိုင္ေအာင္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ဳိ႕ရိွေနဆဲျဖစ္ေသာ္လဲ၊ နွစ္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ သဘာဝဒဏ္ကိုအံတုရင္း မပ်က္မဆီး တည္ရိွေနေသာ ဤပုရပိုဒ္မ်ားက ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ယံုတမ္းစကားပံုျပင္
မ်ားကို စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္စြာ ေရးသားထားေသာ သာမန္စာအုပ္မဟုတ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာသက္ေသထူေနပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေသာင္းႏိုး


မွတ္ခ်က္ Dead Sea Scroll အေၾကာင္းပိုမို၍ ဖတ္ရႈေလ့လာလိုသူမ်ား ေအာက္ပါ web site မ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 16, 2011 by in Christianity Related Articles, Thawngno and tagged , .

VISITORS NUMBER

  • 84,837 Since July 2011

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,836 other followers

Hours & Info

(202) 347-8355
____________________
Sunday Worship:
1:30 PM - 4:30 PM

____________________
Home Cells:
Maryland: Fri 7:00 PM
Virginia: Mon 7:00 PM