Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

သမၼာက်မ္းစာသည္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀အတြက္ မည္သို႔အေရးပါသနည္း

“သမၼာက်မ္းစာမွရရွိေသာ အသိဥာဏ္ပညာသည္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ သင္ယူရရွိေသာ ပညာေရးထက္ ပို၍တန္ဖိုးရွိသည္” (Theodore Roosevelt, အေမရိကန္ သမတ ေဟာင္း)

မိတ္ေဆြရဲ႕ဘ၀မွာ ခ်စ္ျခင္း၊ နာက်ဥ္ျခင္း၊ အျပစ္ရွိျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း တို႔နဲ႕ပါတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ရပါသလား? ဤအရာမ်ား အားလံုးႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာမွာ အေျဖရွိပါတယ္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ အလင္းျဖစ္သည္
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ေျခေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္ ၍ အကြၽႏ္ုပ္လမ္းခရီးကို လင္းေစပါ၏၊ (ဆာ ၁၁၉ း ၁၀၅)။
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖြင့္ျပျခင္းသည္ အလင္းကို ေပး၍ မလိမၼာေသာသူတို႔ကို လိမၼာေစတတ္ပါ၏ (ဆာ ၁၁၉ း ၁၃၀)။ အလင္းအားျဖင့္ သြားရမည့္လမ္း၊ ဦးတည္ရာ ကိုထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ျမင္ေစပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အလင္းေပးၿပီး ဘုရားရွင္၏ အႀကံစည္ေတာ္ တို႔ကို မီးေမာင္းထိုးကာ လမ္းမွန္ကို ထင္ရွားေစပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ၾကည့္မွန္ျဖစ္သည္

တရားကိုမက်င့္ဘဲနာရုံမွ်သာျပဳေသာသူမည္ သည္ကား၊ မွန္၌မိမိပကတိမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ေသာသူႏွင့္တူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ၾကည့္ၿပီးမွ၊ အျခားသို႔သြား၍ မိမိအဆင္းသ႑န္ကုိခ်က္ျခင္း ေမ့ေလ်ာ့တတ္၏ (ယာ ၁ း ၂၃-၂၄)။
ဘုရားသခင္သည္သမၼာက်မ္းစာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း အလံုးစံု တို႔ကို မိမိကိုယ္ကို မိမိ မွန္တြင္ၾကည့္ သကဲ့သို႔ ျမင္၊ သံုးသတ္၊ ပိုင္းျခားႏိုင္ေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပင္ဘန္းသာမက အတြင္းစိတ္၊ မေနာ၊ ၀ိညာဥ္ တို႔ကို မွန္တြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ၾကည့္ ျမင္သကဲ့သို႔ ျမင္ေစႏိုင္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္၀ိညာဥ္အတြက္အစားအစာျဖစ္သည္

ကယ္တင္ျခင္း အလိုငွါ ႏႈတ္ကပတ္ တရား၏ႏို႔စစ္အားျဖင့္ ႀကီးပြားမည္အေၾကာင္း ဘြားစေသာသူငယ္ကဲ့သို႔၊ ထိုတရားႏို႔ကို အလြန္လိုခ်င္ေသာစိတ္ ရွိၾကေလာ့ (၁ေပ ၂ း ၂-၃)။
ေကာင္း က်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကိုပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာဥာဏ္ေပးတတ္ေသာ၊ အၾကားအျမင္ အေတြ႔အစမ္းမ်ားေသာ သူတည္းဟူေသာ၊ စံုလင္ေသာအရြယ္ရွိေသာသူတို႔မူကား၊ ေၾကခဲေသာအစာအာဟာရကိုသံုးေဆာင္ရၾက၏ (ေဟၿဗဲ ၅ း ၁၄)။
သမၼာက်မ္းစာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေတြးအေခၚ၊ ႏွလံုးသား၊ အက်င့္စရိုက္၊ ခ်စ္ျခင္းတရား၊ ရိုးသားျခင္း ႏွင့္ အစြမ္းသတၱိ တို႔ကို ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္စြာတိုးတက္ႀကီးပြါးမႈရရွိရန္ မွီ၀ဲရမည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္အတြက္ ေန႔စဥ္အစာျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ အကာအကြယ္ျဖစ္သည္

ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ အကြယ္အကာ၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဒိုင္းလႊားျဖစ္ေတာ္မူ၏ (ဆာ ၁၁၉ း ၁၁၄ )။
သမၼာက်မ္းစာသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ သံသယျဖစ္ျခင္း၊ မွားယြင္းျခင္း၊ မလံုမၿခံဳျဖစ္ျခင္း၊ သိမ္ငယ္မႈကိုခံစားျခင္းႏွင့္ အလြန္အကၽြံခံစားမႈေနာက္သို႔လိုက္ပါျခင္းစေသာ အရာမ်ား အျပင္ ေလာကီေရးရာ အခက္အခဲမ်ားတို႔မွ အကာအကြယ္ေပး ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ေက်ာက္ေဆာင္ျဖစ္သည္

ငါ့ထံသို႔ လာ၍ ငါ့စကားကိုၾကားသည္အတိုင္း နားေထာင္ေသာသူသည္ အဘယ္သူႏွင့္တူသနည္း ဟူမူကား၊ တိုက္ကို တည္ေသာအခါ နက္စြာတူး၍ ေက်ာက္ေပၚမွာတိုက္ျမစ္ခ်ေသာသူႏွင့္တူ၏။ ျမစ္ေရထသျဖင့္ ေရစီး၍ ထိုတိုက္ကို ရိုက္ခတ္ေသာအခါ ေက်ာက္ေပၚမွာတည္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ မလႈပ္ႏိုင္ရာ (လု ၆ း ၄၇- ၄၈)။
ေလာကမုန္တိုင္းတည္းဟူေသာ ဖ်ားနာျခင္း၊ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းပူေဆြးျခင္း၊ ကြဲကြာျခင္း၊ ဆံုးရႈံးျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျမစ္တည္ရာ ေက်ာက္ေဆာင္၊ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ တိုင္ပင္ေဖာ္၊ ပဲ့ျပင္သူျဖစ္သည္

အကြၽႏု္ပ္ကို ဥာဏ္ေပး၍ ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္…… (ဆာ ၇၃ း၂၄)။
အခက္အခဲႏွင့္ ဒုကၡေတြ႕ႀကံဳခ်ိန္တြင္ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးထံမွ အႀကံဥာဏ္ေကာင္း ရရွိျခင္းသည္ အလြန္တန္ဖိုးရွိသကဲ့သို႔၊ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေလာကျပႆနာ မ်ားအတြက္ သမၼာက်မ္းစာသည္ အေကာင္းဆံုးတိုင္ပင္ေဖာ္တိုင္ပင္ဖက္ျဖစ္သည္။


မိတ္ေဆြ သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္ရႈ၊ ဆင္ျခင္ၿပီး ယံုၾကည္စြာ လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ သင့္အသက္တာကို အ့ံၾသဘြယ္ေကာင္းစြာ ေျပာင္းလည္းျပဳျပင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္၏ သမၼာက်မ္းစာအားျဖင့္ ဘ၀အသက္တာတြင္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ ကိုရရွိၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ ဟု ဆႏၵျပဳရင္း


ေသာင္းႏိုး


မွတ္ခ်က္။ http://70030.netministry.com/articles_view.asp?articleid=31645&columnid=3801 မွ What Difference can the Bible Make in My Life? ကို ကိုးကားတင္ျပထားပါသည္။

Advertisements

One comment on “သမၼာက်မ္းစာသည္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀အတြက္ မည္သို႔အေရးပါသနည္း

  1. swe zin
    November 16, 2013

    အရမ္းေကာင္းတဲ႔စာေပပါ။ေနာက္ထပ္လည္းသမၼာက်မ္းစာနဲ႕ဆိုင္တဲ႕စာေပမ်ားေရးျပီး လူေတြကုိအလင္းေပးနိုင္ပါေစ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 23, 2011 by in Articles Bible Study, Articles Christian Life, Christianity Related Articles, Thawngno and tagged , .