Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

ကယ္တင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာသိသင့္သည့္အခ်က္ (၇) ခ်က္

သခင္ေယရႈသည္ ေပ်ာက္ေသာသူတို႔ကိုရွာ၍ ကယ္တင္အံ့ေသာငွာ ဤေလာကသို႔ ၾကြလာေတာ္မူသည္။ မိမိကယ္တင္ျခင္း အတြက္ ေရငတ္ေသာသူ၊ ၀န္ေလး ပင္ပန္းေသာ သူမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္ ထံေတာ္ပါး သို႔လာၿပီးလွ်င္ ထိုလက္ေဆာင္ကိုလက္ခံဘို႔ရန္ ယခုပင္ေခၚဖိတ္ေနပါသည္။

၁။ ႀကီးစြာေသာကယ္တင္ျခင္း A Great Salvation (ေဟၿဗဲ ၂း၃)
အာဒံေခတ္မွစ၍ ယခုေနာက္ဆံုးေသာကာလတိုင္ေအာင္ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းကို ဗဟိုျပဳထားပါသည္။ ဘုရားသခင္ကပင္ ႀကီးစြာေသာကယ္တင္ျခင္း ဟုသမုတ္ခဲ့သည္။ စၾကာ၀ဠာ တစ္ခုလံုးႏွင့္ ၀ယ္ယူ၍မရေသာ တရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းကို နားမေထာင္ (ဂရုမစိုက္) ဘဲေနလွ်င္ အျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ အဘယ္သို႔ လြတ္ၾကလိမ့္မည္နည္း ဟုဆိုသည္။ မိမိတပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကိုပင္ မႏွေျမာဘဲ မထိုက္တန္ေသာ အျပစ္သားမ်ားကို ကယ္တင္သည့္ ဘုရားရွင္၏ မဟာေမတၱာေတာ္ကို ျငင္းပယ္ေသာသူအတြက္ ဘယ္ေလာက္၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသနည္း

၂။ ယခုရရွိပိုင္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္ျခင္း A present Salvation (၂ေကာ ၆း၂)
သာသနာပလူမ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ားစုသည္ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤေလာက၌ အသက္ရွင္ေနထိုင္စဥ္ ရမရ မသိႏိုင္ဘဲ၊ ေသခါမွ သိလိမ့္မည္ဟုထင္ျမင္ၾကသည္။ က်မ္းစာတြင္ “သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကို ရ၏၊ ယခုပင္ ကယ္တင္ရာေန႔ရက္ ကာလရွိ၏” ဟုဆိုထားသည္။ လူ႔ဘ၀သည္ ခဏသာထင္ရွားၿပီးမွ ေပ်ာက္ကြယ္တတ္ေသာ အခိုးအေငြ႕ႏွင့္ တူပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းသည္ အခုယံု အခုရသည့္ တရားပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုပင္လက္ခံၾကပါစို႔။


၃။ အညီအမွ်ဆက္ဆံေသာကယ္တင္ျခင္း A common Salvation (ယုဒ ၃ )
လူအေပါင္းတို႔သည္ အာဒံအားျဖင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ျခားနားျခင္း အလ်င္းမရွိဘဲ၊ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကယ္တင္ျခင္းဟူသည္ လူႀကီးလူငယ္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ ေယာကၤ်ားမိန္းမ၊ အဆိုးအေကာင္း ႏွင့္ လံုး၀မဆိုင္ပါ။ ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းသူေပါလုႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ကားတိုင္ေပၚတြင္ဆြဲထားျခင္းခံရသူ ဓါးျပတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အညီအမွ် ကယ္တင္ျခင္းရရွိၾကသည္။

၄။ ရမွန္းသိရွိေသာကယ္တင္ျခင္း A known Salvation (၁ေယာ ၅း၁၂-၁၃)
သားေတာ္ကိုရေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကိုရ၏၊ ေယာကၤ်ားရေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ ေယာကၤ်ားရမွန္း ေသခ်ာစြာသိသကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သားေတာ္ (ေယရႈ) ကိုရေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကို ရမွန္း ေသခ်ာစြာသိရပါသည္။

ရွင္ေယာဟန္ၾသ၀ါဒစာေစာင္ကို ေရးသားရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ – “သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ သင္တို႔သည္ ထာ၀ရအသက္(ကယ္တင္ျခင္း) ကို ကိုယ္တိုင္ရသည္ဟု သိေစျခင္းငွာ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔အား ငါေရး၍ေပးလိုက္၏ – ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထာ၀ရအသက္ရမွန္း သိရွိသူသာလွ်င္ ေနာင္တမလြန္အတြက္ စိတ္ေအးရၿပီး ဘုရားရွင္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ မိႆဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွလာေသာ ၿငိမ္သက္၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ရရွိပါသည္။

၅။ အဘိုးအခမဲ့ကယ္တင္ျခင္း A Free Salvation
လူသားမ်ား၏ အေကာင္းဆံုးေသာ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ပညတ္တရား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတရားႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ားအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း မရႏိုင္ပါ။ ဤကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ဖို႔ရန္ အျခားနည္းလမ္း မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္၊ အခမဲ့ေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့၍ လမ္းစပ်ာက္ေနသူမ်ားကသာ လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းဆိုသာမွာ ေစ်းေပါသည့္ သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ အခမဲ့သာျဖစ္ပါသည္ (Not cheap, but free) မည္သူမွ် ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခမဲ့လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

၆။ ၀ွက္ထားေသာကယ္တင္ျခင္း A Hidden Salvation (မႆဲ ၁၃း၄၄)
လူ႔ေလာကတြင္ တန္ဖိုးရွိေသာေရႊ ေငြဘ႑ာႏွင့္ ရတနာမ်ားကို လူတိုင္းျမင္ႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ သိမ္းထားေလ့မရွိပါ။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ (ကယ္တင္ျခင္း) သည္ လယ္၌ ၀ွက္ထားေသာဘ႑ာႏွင့္ သခင္ေယရႈက ႏိႈင္းထားသည္။

၇။ ထာ၀ရတည္ေသာကယ္တင္ျခင္း An Eternal Salvation (ေဟၿဗဲ ၅း၉)
ကယ္တင္ျခင္းသည္ ထာ၀ရအသက္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္တစ္ရာ၊ ႏွစ္တစ္သိန္း၊ ႏွစ္တစ္သန္း မဟုတ္ပါ။ အစအဆံုး မရွိေသာ နိစၥထာ၀ရျဖစ္ပါသည္။ ဟာဂရ ႏွင့္ ရွေမလတို႔အတြက္ အာျဗဟံ ထည့္ေပးေသာေရဗူးသည္ တခဏသာ ခံေသာ္လည္း၊ ဘုရားရွင္မ်က္စိဖြင့္ေပးမႈေၾကာင့္ ျမင္ေတြ႕ေသာ ေရတြင္းသည္ ကုန္ခန္းျခင္းမရွိပါ။ ေရဗူးသည္ ကိုယ္က်င့္တရားျဖစ္၍ ေရတြင္းသည္ ေက်းဇူးတရားျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယရႈက “ငါေပးေသာေရသည္ ထိုသူ၌ အသက္ရွင္ျခင္း အလိုငွာထြက္ေသာ စမ္းေရ ျဖစ္လိမ့္မည္” ဟုဆိုသည္။ သခင္ေယရႈ၏ တစ္ခါတည္းပူေဇာ္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူအား ထာ၀ရစင္ၾကယ္ျခင္းႏွင့္ စံုလင္ျခင္း အက်ဳိးရရွိေစပါသည္။


မွတ္ခ်က္။   ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ လူမ်ဳိးသကာ ဓမၼစာေစာင္မွ ျပန္လည္တင္ျပထားပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 12, 2011 by in Article Salvation and tagged .

VISITORS NUMBER

  • 82,226 Since July 2011

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,833 other followers

Hours & Info

(202) 347-8355
____________________
Sunday Worship:
1:30 PM - 4:30 PM

____________________
Home Cells:
Maryland: Fri 7:00 PM
Virginia: Mon 7:00 PM