Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏အႏွစ္သာရ

PDF version for who does not have Burmese font

ဤကမာၻေပၚ၌ ဘာသာေရးေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ ဘာသာတိုင္း၌ အခ်က္ႀကီးသံုးခ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ

(က) ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း (Doctrine)
(ခ) ကိုးကြယ္ျခင္း (Rites) ႏွင့္
(ဂ) က်င့္ႀကံျခင္း (Ethics) မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးဟူသမွ်၌ အထက္ပါအခ်က္မ်ား ရွိစၿမဲျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး တစ္ခုစီ၌ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအေပၚ ဦးစားေပးျခင္း မတူညီၾကပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕သည္ ယံုၾကည္ျခင္း (Doctrine)၊ တစ္ခ်ဳိ႕သည္ ကိုးကြယ္ျခင္း (Rites) ႏွင့္ တစ္ခ်ဳိ႕သည္ က်င့္ႀကံျခင္း (Ethics) တစ္ခုခု ဦးစားေပးတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခုကိုမွ် ပစ္ပယ္၍မရပါ။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုခု မပါရွိပါက ဘာသာေရးမဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ စဥ္းစားဥာဏ္ (ideology) တစ္ခုခု၊ သို႔မဟုတ္ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ျခင္း (Philosophy) တစ္ခုခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၌ အထက္ပါ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကို လိုအပ္ပါသည္။
သမၼာက်မ္းစာကလည္း အထက္ပါ (၃) ခ်က္ကိုပင္သြန္သင္ထားပါသည္။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ ခရစ္ယာန္မ်ား “က်င့္ႀကံေနထိုင္ျခင္း” (Ethics) အတြက္ဘာမ်ား သြန္သင္ထားပါသနည္း? ဤေမးခြန္း၏ အေျဖကား “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ အသက္ရွင္ ေနထိုင္က်င့္ႀကံႏိုင္ေရးကို ဤေနရာ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သူတစ္ပါးအေပၚ၌ ျပဳက်င့္ရမည့္နည္းလမ္း၊ ေဆြမ်ဳိးညာတိ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေပၚ၌ ျပဳလုပ္ရမည္း နည္းနိႆယမ်ား အထိ ေဖၚျပၿပီးျဖစ္သည္။ ဤမွ်သာမက ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေနထိုင္ေရး၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး၌ ရွိရမည္း စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားအတြက္ပါ ေဖၚျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေတာ္ေပၚတရားေတာ္သည္ ေနထိုင္က်င့္ႀကံရမည္နည္းလမ္း အေသးစိတ္ေတာ့ မပါ ပါ။ ေရွးယုဒမ်ားက က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ရမည္းနည္းလမ္းကို ဘုရားသခင္ထံမွ ရရွိလိုၾကသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပညတ္ေတာ္ (၁၀) ပါး၊ ၀တ္ျပဳနည္း ပညတ္ခ်က္ (၆၁၃) ပါး၊ စာႏွင့္ေရးသားျခင္းမရွိေသာ မိရိုးဖလာနည္း အားလံုး ဘုရားသခင္ထံမွ ရရွိၾကသည္ဟု ခံယူသည္။ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ ဤကဲ့သို႔မ်ဳိးေသာ ပညတ္ေတာ္ မဟုတ္ပါ။ က်င့္ႀကံေနထိုင္ရမည့္ နည္း အေသးစိပ္ေဖၚျပျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေယရႈသခင္ ယံုၾကည္လက္ခံသူမ်ားအတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ားကိုသာ ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။ ေယရႈ ပိုင္ဆိုင္ရရွိသူမ်ားအတြက္ ဤ အဓိကအခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါမွ ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းေပၚလာမည္သာ။

ေဖၚျပၿပီးခဲ့သည့္အတိုင္း ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္နာအသာ ရလိုသူမ်ားအတြက္ ပညတ္ေတာ္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာသာသည္ လူသားမ်ား၏ က်င့္ႀကံေနထိုင္ လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ မရႏိုင္ပါ။ ႀကိဳးစားျခင္း အားျဖင့္ ရႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ ေယရႈသခင္ တစ္ဖန္ၾကြလာေသာအခါ (သို႔) အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာအခါ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ က်င့္ႀကံေနထိုင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါ သြန္သင္ခ်က္ကို မီးကဲ့သို႔ ေမြးရန္၊ မီးေသြးကဲ့သို႔ ေလာင္ရန္ အားေပးအား ေျမွာက္မည့္သူမွာ ေယရႈပင္လွ်င္ျဖစ္သည္ (ဖိ ၂ း ၁၃)။ သူ၏ အင္အားႏွင့္သာလွ်င္ လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႔ ေယရႈကို ဦးစြာမပိုင္ဆိုင္၊ ေယရႈ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မခံယူပါက ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမႈႏွင့္ မရရွိႏိုင္ပါ။ ေယရႈအျမင္မွာ အပင္ပန္းခံၿပီး ၀န္ေလးသူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေတာ္မူသည္။ သူ႔ထံသြားေရာက္ၿပီး အရင္ေတြ႕ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္ (မႆဲ ၁၁ း ၂၈ – ၃၀)။

ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ” ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ခရစ္ယာန္ဘာသာ သည္ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအားျဖင့္ က်င့္ႀကံေနထိုင္ျခင္း” (Ethic of Love) သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ေယရႈသြန္သင္ေသာ ပညတ္ေတာ္ႏွစ္ခ်က္၌ ဤခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အဓိကျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပညတ္ေတာ္ဟူသမွ်၏ အရင္းအျဖစ္သည္ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ” သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ဤ အဓိကအခ်က္ကို ကိုင္မိဖမ္းမိပါက အျခားေသာအရာမ်ားသည္ သူ႔အလိုလို ရရွိခံစားရမည္သာျဖစ္သည္။

ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ အဓိကအခ်က္ မ႑ိဳင္ျဖစ္ကာ ဤ အခ်က္အေပၚအေျခခံၿပီး ခရစ္ယာန္မ်ား၏ သက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား၊ သူ႔အခ်ိန္ႏွင့္ သူ ျဖည့္စြမ္းရမည္ပင္။ က်မ္းစာ၌ ရွင္ေပါလုကပင္လွ်င္ ခရစ္ယာန္မ်ားအသက္ရွင္ ေနထိုင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သြန္သင္ထားပါသည္။ သူ႔ေနရာ၊ သူ႔အခ်ိန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအရာအေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ၊ တစ္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္ တူညီေလ့မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ မေျပာင္းမလဲ တည္တံ့ေသာအရာမွာ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ” ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ က်င့္ႀကံေနထိုင္ျခင္း၌ အျခားအရာဟူသမွ် ေနရာေဒသ အခ်ိန္ႏွင့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားအေပၚလုိက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ အစဥ္တည္ၿမဲပါသည္။

“ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ကို တစ္ေ၀မတိမ္း လိုက္နာႏိုင္သည္” ဟုဆိုသူ လူသား ရွာမွရွားပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ေတာင္ေပၚတက္သကဲ့သို႔ တျဖည္းျဖည္းျခင္း တက္ရပါလိမ့္မည္။ ေျခေခ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေယရႈက အားကိုး၍ မရရွိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မေ၀းပါ။ အားနည္းေသာအခါ ညာဘက္လက္မွ ဆြဲထူပါလိမ့္မည္။ ေတာင္ထိပ္ အေရာက္ေခၚသြားမည္ မွာ မုခ်ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ေလာက၌ သူ႔သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ တူရန္ ျပဳျပင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံအေရာက္ ကိုယ္ေတာ္၏ သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ တူညီမည့္ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (၂ေကာ ၃ း ၁၈။ ၁ေယာ ၃ း ၂၃)။

ဘုရားသခင္၏ သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ တူညီႏိုင္ျခင္း အလို႔ငွာ ဤေလာက၌ သက္ရွင္ေနထိုင္ရမည့္ နည္းလမ္းကို ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၌ ေဖၚျပထားသည္။ ဤကဲ့သို႔ က်င့္ႀကံေနထိုင္ လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ျခင္း အလို႔ငွာ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ တို႔အထဲ၌ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရွိပါသည္ သူ၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ တူညီႏိုင္ေရးအတြက္ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္ အၿမဲေဖးမကူညီေပးေတာ္ပါသည္။

Rev. Dr. Simon Pau Khan En (B. th, B.R.E, B.D, S.T.M, Ph.D) ေရးသားျပဳစု၍ MBC ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌါန မွထုတ္ေ၀ေသာ “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” စာအုပ္မွထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 17, 2011 by in Articles Christian Life, Rev. Dr. Simon Pau Khan En and tagged .