Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

သင္သိပါရဲ႕လား?

“မသိသူ ေက်ာ္သြား၊ သိသူ ေဖၚစား´´ ဟူေသာစကားရပ္ကို မိတ္ေဆြၾကားဖူးေပလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိနားမလည္ေသာ အရာမ်ားစြာ ႐ွိေသာ္လည္း ဤဓမၼစာစုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိ႐ွိပါမူ မိတ္ေဆြသည္ အႀကီးမားတကာ့ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆံုး႐ံႈးျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ဘို႔ရန္ ႐ွိေပသည္။ ဤဓမၼစာစုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မိတ္ေဆြ၏ ယခုဘ၀ႏွင့္ေနာင္ဘ၀အတြက္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ အဆံုးတိုင္ ဖတ္႐ႈေလလာဖို႔ရန္ ေမတၱာျဖင့္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

 

ဖန္ဆင္း႐ွင္႐ွိသည္။ ေလာက၌ အဘယ္အရာမဆို အလိုအေလွ်ာက္ မျဖစ္လာတတ္ပါ။ အေၾကာင္းတရား ႐ွိ၍ အက်ဳိးတရားျဖစ္လာရသည္။ မိတ္ေဆြေနထိုင္ေသာ အိမ္သည္ သူ႔အလိုအေလွ်ာက္ မျဖစ္လာဘဲ ေဆာက္လုပ္ေသာသူ ႐ွိ၍ ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုနည္းတူ ဤကမၻာေလာကႀကီးႏွင့္ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာစၾက၀ဠာတစ္ခုလံုးသည္လည္း ျပဳလုပ္သူ(ဖန္ဆင္း႐ွင္) ႐ွိေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သူ(ဖန္ဆင္း႐ွင္)မွာ “ထာ၀ရ ဘုရား´´တည္းဟူေသာ ဘြဲ႕နာမေတာ္႐ွိေတာ္မူေသာ အႏၱတန္ခိုး႐ွင္ ဘုရားသခင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုဘုရားသည္ တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ လူတို႔ေခၚ ေ၀ၚသမုတ္ၾကေသာ ဘုရားအမ်ား႐ွိေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာဖန္ဆင္း႐ွင္ ဘုရားမွာ တစ္ဆူတည္း႐ွိသည္။ ထိုဘုရားသည္ မိတ္ေဆြႏွင့္ ကၽြႏု္ုပ္ကို အလြန္ခ်စ္ေတာ္မူသည္။ creatorလူ၏ဘ၀အစ – ကမၻာေပၚ၌ လူသည္ မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို ေလာက လူ႕ဥာဏ္ျဖင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးသပ္ ယူဆၾကေသာ္လည္း တိက်မွန္ကန္ေသာအေျဖကို သမၼာက်မ္းစာ ၌သာ ေတြ႕႐ွိရေပသည္။ ထာ၀ရအ႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖင့္ လူကို ဖန္ဆင္း၍ အသက္ဇီ၀ကို မႈတ္သြင္းသျဖင့္ လူျဖစ္လာရပါသည္(က၊ ၂း၇)။ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာဦးအစ၌ လူႏွစ္ေယာက္တည္းကိုသာ ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုလူႏွစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔သည္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနထိုင္ၾက ရပါသည္။ စား၀တ္ေနထိုင္ေရးအတြက္ အစစအရာရာ ျပည့္စံု၏။ ဒုကၡဆင္းရဲ ျပႆနာ အနာေရာဂါ မ႐ွိ။ ပင္ပန္းစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔မလို။ သာယာလွပတင့္တယ္ေသာ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ႀကီး၌ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရပါ သည္။ ထိုဥယ်ာဥ္ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ သူတို႔အား ဘုရားသခင္ ဘုရားသခင္တာ၀န္ေပးထားသည္။ ဖန္ဆင္းစက ထိုသူတို၌ အျပစ္မ႐ွိ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရင္းႏွီၤးစြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ၾကသည္။

အျပစ္တရား၀င္ေရာက္လာပံု – ထာ၀ရဘုရားသခင္က “ေကာင္းမေကာင္းကို သိကၽြမ္းရာအပင္မွတပါး ထိုဥယ်ာဥ္၌ ႐ွိသမွ်ေသာ အပင္တို႔၏ အသီးကို သင္သည္ စားရေသာအခြင့္႐ွိ၏။ ထိုအပင္၏ အသီးကိုကား မစားရ။ စားေသာေန႔တြင္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္ဟု လူကို ပညတ္ ထားေတာ္မူ၏။´´ လူသည္ အထက္ပါ ပညတ္ခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖါကျ္ခင္းျဖင့္ ဤေလာကသို႔ အျပစ္တရား၀င္ေရာက္လာပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူသား မ်ား သည္ အျပစ္႐ွိေသာ အာဒံ-ဧ၀မွ ေမြးဖြါးလာၾက သူမ်ားျဖစ္ၾက၍ ေမြးစကတည္းက အျပစ္႐ွိေသာ လူသားမ်ား ျဖစ္လာရပါသည္ (က၊ ၂း ၁၆-၁၇၊ ေရာမ၊ ၅း ၁၂၊ ဆာ၊ ၅၁း ၅)။

အျပစ္သားႏွင့္ အျပစ္မ်ား
လူမ်ားစြာတို႔က မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္၊ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္သားျဖစ္လာရသည္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္မက်ဴးလြန္မိေစရန္ ဘာသာတရား၏ ပညတ္ခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူတိုင္းသည္ အျပစ္ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကစၿမဲျဖစ္သည္။ မုသားေျပာျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ မိဘစကား နားမေထာင္ျခင္း၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးရစ္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႕ျခင္း၊ မေကာင္းအျပဳအမူကို ျပဳက်င့္ျခင္း စသည္တို႔အနက္ တစ္ခုခုကို မိတ္ေဆြက်ဴးလြန္ခဲ့ဘူးေပမည္။ အျပစ္လုပ္မိ၍အျပစ္သားျဖစ္လာရျခင္းမဟုတ္၊ အျပစ္သားျဖစ္၍ အျပစ္လုပ္မိျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ- သရက္ပင္သည္ သရက္သီးကိုသီးသည္။ သရက္သီးသီး ေသာေၾကာင့္ သရက္ပင္ျဖစ္လာရျခင္း မဟုတ္ပါ။ တဖန္ ေခြးသည္ ေခြးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဟာင္သည္။ ေဟာင္ေသာေၾကာင့္ ေခြးမျဖစ္လာပါ။ လူသည္လည္း အျပစ္သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္ကို က်ဴးလြန္ရျခင္းျဖစ္သည္။ လူသည္ ေမြးစကတည္းက အျပစ္႐ွိသည္။ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕မွာ မသန္႔႐ွင္း၊ ႐ြံ႕႐ွာစရာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္။ အျပစ္လုပ္ဖို႔ သင္တန္းတက္စရာမလို၊ အျပစ္ကို အလြယ္တကူ လုပ္တတ္ၾကသည္။ “သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေရကိုေသာက္သကဲ့သို႔ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ကို ေသာက္လ်က္ ဆိုးညစ္ ႐ြံ႕႐ွာဘြယ္ေသာ လူသတၱ၀ါ၌ အဘယ္ဆိုဘြယ္႐ွိ သနည္း´´(ေယာဘ၊ ၁၅း ၁၆)။

ဘုရားအျမင္၌လူ
လူသည္ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းသည္ဟု ထင္တတ္ေသာ္လည္း ဘုရားအျမင္၌ ေကာင္းကြက္ မ႐ွိေပ။ ႐ြံ႕႐ွာဘြယ္ရာ သတၱ၀ါကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ဘုရားအျမင္၌ တီေကာင္၊ ပိုး႐ြ(ေလာက္ေကာင္) ႏွင့္တူသည္။ (ေယာဘ၊ ၂၅း ၄-၆) ေလာက္ေကာင္သည္ ညစ္ညဴးေသာပိုးေကာင္ျဖစ္၍ လူတိုင္း ႐ြံ႕ရွာတတ္ၾကသည္။ မည္သည့္ေနရာ၌ ႐ွိေစကာမူ ႐ြံြ႕စရာေကာင္းသည္။ ထိုနည္းတူ လူသည္လည္း ဘုရားေ႐ွ႕မွာ႐ြံ႕စရာေကာင္းသည္။ ေလာက္ေကာင္သည္ ညစ္ညဴးေသာအရာႏွင့္ အပုပ္အသိုးမ်ားကို ႀကိဳက္သည္။ လူသည္ လည္း ေကာင္းမြန္ေသာတရားစကားမ်ားထက္ မေကာင္းေသာအရာ ကိေလသာ ညစ္ညဴးျခင္း စသည္တို႔ကို ႏွစ္သက္ တတ္သည္။ ေလာက္ေကာင္သည္ ညစ္ညဴးေသာအရာမ်ားမွ မထြက္ခ်င္။ လူသည္လည္း အရက္၊ မူးရစ္ထံုထိုင္းေစေသာ အရာ၊ ေဆးလိပ္၊ ေလာက အေပ်ာ္္အပါးတို႔ကို ခ်စ္၍ ထိုအထဲမွ မထြက္ခ်င္ျဖစ္သည္။ ပ်က္စီးတတ္သည့္ေလာက အရာမ်ားကို တပ္မက္ စြဲလန္းၾကသည္။

လူ၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ အစဥ္သျဖင့္ ဆိုးညစ္သည္။ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ၍ အလြန္ယိုယြင္းေသာ သေဘာ႐ွိသည္။ လူ႔ႏွလံုးထဲ၌ ေကာင္းေသာအရာ မ႐ွိ။ မိတ္ေဆြ၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ ေကာင္း မေကာင္း မိမိကိုယ္ကို စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။(က၊ ၆း ၅၊ ေယရ၊ ၁၇း ၉၊ မာ၊ ၇း ၂၀-၂၃) လူသည္ ဦးေခါင္းမွသည္ ေျခဖ်ားတိုင္ေအာင္ တစ္ကိုယ္လံုး အျပစ္႐ွိသည္။ မ်က္စိက မေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ၾကည့္သည္။ ဦးေႏွာက္က မေကာင္းေသာအရာကို စဥ္းစားတတ္သည္။ ႏႈတ္က မေျပာသင့္ေသာစကား၊ မုသာစကား၊ သူတပါးကို ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ စကားကို ေျပာတတ္သည္။ နားက မေကာင္းေသာအရာကို ၾကားခ်င္သည္။ လက္က မမွန္ေသာအျပဳ အမူကို ျပဳလုပ္တတ္သည္။ ေျခက မေကာင္းေသာေနရာကို သြားခ်င္သည္။ လူတစ္ကိုယ္လံုး ေကာင္းကြက္မ႐ွိပါ။ တစ္ကိုယ္လံုး အနာေရာဂါ စြဲေသာ ႏူနာေရာဂါသည္ ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္(ေဟ႐ွာ၊ ၁း ၄-၆)။

ဘာသာတရားႏွင့္ေကာင္းမႈလုပ္ျခင္း
ဘာသာတရားတိုင္းသည္ ေကာင္းရာလုပ္ဖို႔ သြန္သင္ၾကသည္။ လူအမ်ားကလည္း ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းရာ ေရာက္မည္ဟုထင္တတ္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို မည္မွ် လုပ္ရပါမည္နည္း။ မိမိကုသိုလ္ေကာင္းမႈျဖင့္ တမလြန္ဘ၀အတြက္ အာမခံခ်က္ ႐ွိၿပီေလာ။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ မလုပ္ရဟု မဆိုလိုပါ။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈသည္ လူ႕အျမင္၌ ေကာင္းေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ညစ္ေသာအ၀တ္ႏွင့္ တူသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ လက္မခံပါ(ေဟ႐ွာ၊ ၆၄း ၆)။ ဥပမာ – ႏူနာေရာဂါစြဲလ်က္ တစ္ကိုယ္လံုး ညစ္ပတ္နံေစာ္ေနသူက မိတ္ေဆြအား ေစတနာအျပည့္ႏွင့္ လက္ဖက္သုပ္ကို သူ႔လက္ႏွင့္နယ္ကာ ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးပါက မိတ္ေဆြ လက္ခံပါမည္ေလာ။ လက္မခံႏိုင္ပါ။ ထိုနည္းတူ ႐ြံ႕႐ွာဖြယ္ရာ အျပစ္သားျဖစ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈကိုလည္း ထာ၀ရဘုရားလက္မခံႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္၀ိညာဥ္ငရဲမက်ဖို႔ ဘာသာ တရား လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမႈလုပ္ျခင္းက မကယ္တင္ႏိုင္ပါ။

ဘာသာတရား၏ ပညတ္ခ်က္မ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းေသာ္လည္း အျပည့္အ၀ လိုက္ေလ်ာက္ ႏိုင္သူ ႐ွိပါသေလာ။ မ႐ွိပါ။ က်မ္းစာက ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမ႐ွိ။ တစ္ေယာက္မွ် မ႐ွိ(ေရာ၊ ၃း၁၂) ဟု ဆိုထားပါသည္။ ပညတ္တရားက လူအသက္ကိုမသတ္ရ။ သူ႕ဥစၥာကို မခိုးရ။ သူ႕မယားကို မျပစ္မွားရဟု ဆိုထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူအသက္ကို မသတ္ပါဟု ဆိုေသာ္လည္း လူတစ္ဦးအား မုန္းမိျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႕ျခင္းသည္ပင္ လူသတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု က်မ္းစာက ဆိုထားပါသည္။ သူ႕မယားကို မျပစ္မွားရဟူေသာ ပညတ္႐ွိေသာ္လည္း ကိေလသာစိတ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ပင္ သူ႕မယားကို မျပစ္မွားရဟူေသာ ပညတ္ခ်က္ကို က်ဴးလြန္ေနၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။ သူ႕ဥစၥာကို မခိုးရဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း သူတပါးဥစၥာကို တပ္မက္လိုခ်င္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ အျပစ္႐ွိေနၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။

လူမတတ္ႏိုင္
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေကာင္းရာသုခဘံုကို စံျမန္းဖို႔ရန္ လူ႕နည္းလူ႕ဟန္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကိဳးစားတတ္ၾကေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၌ အျပစ္မ႐ွိေစရန္ မည္သို႔မွ် မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာက ကပၸလီလူ(လူမည္း)သည္ မိမိအေရအဆင္းကို၎၊ က်ားသစ္သည္ မိမိအကြက္အၾကားကို၎ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သေလာ။ ေျပာင္းလဲႏိုင္လွ်င္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳေလ့႐ွိေသာသူတို႔သည္ သုစ႐ိုက္ကို ျပဳျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ၾက လိမ့္မည္ဟု ဆိုထားသည္(ေယ၊ ၁၃း ၂၃)။ ဒုစ႐ိုက္ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျပဳေလ့႐ွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ သန္႔႐ွင္းေျဖာင့္မတ္ျခင္းငွါ မည္သို႔မွ် မတတ္စြမ္းႏိုင္ပါ။

သတင္းေကာင္း
လူတစ္ဦးသည္ မိမိ၌ ႐ွိသည့္အနာေရာဂါကို မိမိအစြမ္းျဖင့္ မတတ္ႏိုင္သည္ကို သိ႐ွိပါက ထိုအနာေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ ကုသေပးႏိုင္ေသာ သမားေတာ္ထံ သြားရစၿမဲ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားတစ္ေယာက္စီတိုင္း၌ စြဲကပ္ေနေသာအျပစ္ေရာဂါကို မိမိ၏ ဘာသာတရား၊ အက်င့္အားျဖင့္ မကုသႏိုင္ေၾကာင္းသိ႐ွိလ်က္ ထိုအျပစ္ေရာဂါကို ကုသေပးႏိုင္သူ၊ အျပစ္မွ ကယ္တင္သူကို ႐ွာရေပမည္။ မည္သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ကို ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္သနည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္႐ွိ၍ မိမိအျပစ္ေၾကာင့္ ငရဲသြားထိုက္ေသာ္လည္း သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တိုခ်စ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္က အျပစ္ေျဖ႐ွင္းေပးရန္ ဤေလာကသို႔ ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

ေယ႐ႈခရစ္သည္ မည္သူနည္း
ေယ႐ႈသည္ ဤေလာကသို႔ လူသားအေနျဖင့္ ႄကြျမန္းေတာ္မူေသာ ဘုရား ျဖစ္သည္။ ဤကမၻာမတည္မ႐ွိကတည္းက တည္႐ွိေသာဘုရားျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာဘုရားျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္က ဤေလာကသို႔ႄကြလာေတာ္မူေသာ အ႐ွင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ အပ်ဳိကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြါးခဲ့၍ ေလာက၌ အသက္႐ွင္စဥ္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ကို မျပဳ၊ သန္႔႐ွင္းျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈသည္ ေလာက၌ ႐ွိစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အနာေရာဂါစြဲသူမ်ားကို ေရာဂါမွ ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း၊ နတ္ဆိုးစြဲခံရသူမ်ားအား ခ်မ္းသာေပးျခင္း၊ ေသေသာသူမ်ားကို ျပန္လည္အသက္႐ွင္ေစျခင္း၊ လူမ်ားစြာ တို႔အား မြန္ျမတ္ေသာ တရားေဒသနာမ်ားကို ေဟာၾကားျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ပါသည္။ သူ၏ အဓိက အေရးႀကီးဆံုးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ တစ္ေလာကလံုး႐ွိ လူအေပါင္းတို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အျပစ္တရား၏အခ ေသျခင္းကို လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ ေပးဆပ္ခဲ့သည္။

သခင္ေယ႐ႈ အေသမခံမွီ ဓမၼေဟာင္းအခ်ိန္ကာလက ဘုရား၏လူမ်ဳိးေတာ္ျဖစ္ေသာ အစၥေရးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ ဘုရားသတ္မွတ္ထားေသာေနရာ၌ သတ္မွတ္ထားေသာ ယဇ္ေကာင္ျဖင့္ အျပစ္ေျဖျခင္းကို ျပဳလုပ္ရသည္။ တိရစၧာန္အေသြးကို သြန္း၍ ယဇ္ပူေဇာ္ရသည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္က သာလွ်င္ ထိုယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈကို ျပဳရသည္။ အေသြးမပါဘဲ အျပစ္လြတ္ျခင္းမ႐ွိ။ ယခင္က အရိပ္အျဖစ္ျပဳခဲ့ေသာ ထိုအမႈသည္ ယခု၌ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ အေသခံျခင္း၊ အေသြးသြန္းျခင္းျဖင့္ မိတ္ေဆြႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္႐ွိသမွ်ကို ေျဖ႐ွင္းခဲ့ပါသည္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္သည္ ငါတို႔ အျပစ္႐ွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏။´´(၁ ေယာ၊ ၁း၇) မိတ္ေဆြ၏ အျပစ္မ်ားကို ေယ႐ႈခရစ္ အေသြးေတာ္ႏွင့္ေဆးေၾကာသန္႔စင္ၿပီးျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈခရစ္သည္ မိတ္ေဆြ၏ အျပစ္အလံုးစံုကိုယူတင္လ်က္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ အေသခံ ခဲ့ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ေဟ႐ွာ၊ ၅၃း ၆၌ “ထာ၀ရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္အေပၚ၌ တင္ေတာ္မူ၏” ဟုဆိုထားသည္။ မိတ္ေဆြ၏အျပစ္အလံုးစံုကိုေယ႐ႈ ယူေဆာင္သြားၿပီ ျဖစ္၍ မိတ္ေဆြ၌ အျပစ္မ႐ွိေတာ့ပါ။ မိတ္ေဆြသည္ ဘုရားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ယံုၾကည္နာခံရန္သာ ရွိေပသည္။

ေယ႐ႈသည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ အေသခံၿပီး သၿဂႍလ္ျခင္းခံရကာ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့သည္။ မိမိသည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေၾကာင္း သူ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားထံ ထင္႐ွားျပခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ျပန္လည္တက္ၾကြခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနထိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေတာ္မူလ်က္႐ွိသည္။ မၾကာမီအခ်ိန္၌ ကမၻာေပၚသို႔ျပန္လည္ ၾကြလာဦးမည္။ လူသားအေပါင္းတို႔ကို တရားစီရင္မည္။

ခ်စ္ေသာအေဆြ ထိုအ႐ွင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို မိတ္ေဆြသိ႐ံုႏွင့္မၿပီးေသးပါ။ ထိုအ႐ွင္ကို မိတ္ေဆြ၏ ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ သိမွတ္၀န္ခံဖို႔လိုသည္။ ထိုအ႐ွင္ေယ႐ႈသည္ မိတ္ေဆြ၏ ယခုဘ၀ႏွင့္ တမလြန္ ဘ၀အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးပိုင္ေသာအ႐ွင္အျဖစ္ ယခုပင္လက္ခံႏိုင္ေပသည္။ ေအာက္ပါ ဆုေတာင္းခ်က္ျဖင့္ ယံုၾကည္စြာ ဆုေတာင္းၾကည့္ပါ။

အ႐ွင္ေယ႐ႈဘုရား- ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မသည္ အျပစ္သားျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ေ႐ွ႕မွာ ညစ္ညဴးေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မကိုခ်စ္၍ အျပစ္အဖိုးအခကို လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ ေပးဆပ္လ်က္ အေသခံခဲ့ျခင္းျဖင့္ အျပစ္မ်ားကို ယူတင္သြားသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အေသြးေတာ္ျဖင့္ အျပစ္႐ွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာသန္႔႐ွင္းေစသည့္အတြက္္ ေက်းဇူူးတင္ပါသည္။ အ႐ွင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ၏ အျပစ္မွ ကယ္တင္ေသာအ႐ွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ (အာမင္)

သင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို အထက္ပါဆုေတာင္းခ်က္အတိုင္း အမွန္ပင္ ယံုၾကည္လက္ခံပါက ထာ၀ရငရဲ က်စရာ မ႐ွိေတာ့ပါ။ ေလာက၌လည္း ထိုအ႐ွင္ကို ဆက္လက္ယံုၾကည္ကိုးစားနာခံျခင္းအားျဖင့္ ထူးျခားအံ့ၾသဘြယ္ရာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား ခံစားရမည္။ တစ္ေန႔ သင့္ခႏၶာခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေသာ္လည္း သင့္၀ိညာဥ္မွာမူ ထာ၀ရဘုရားထံ ေရာက္႐ွိမည္မွာ ဧကန္မုခ်ျဖစ္ေၾကာင္း ဤသတင္းေကာင္းကို ေမတၱာျဖင့္ ေ၀ငွေရးသားရပါသည္။ ပိုမိုသိ႐ွိလိုပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဆရာေစာစံေအာင္ sawsanaung@gmail.com
http://www.jbcs.org.sg/ မွထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 30, 2011 by in Article Salvation and tagged .

VISITORS NUMBER

  • 84,835 Since July 2011

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,836 other followers

Hours & Info

(202) 347-8355
____________________
Sunday Worship:
1:30 PM - 4:30 PM

____________________
Home Cells:
Maryland: Fri 7:00 PM
Virginia: Mon 7:00 PM