Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (A Mighty Fortress is Our God)

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ၏ၿမိဳ႕ရိုး၊ ငါ့ကိုကယ္လႊတ္ေသာသခင္၊ ငါ၏ဘုရား၊ ငါကိုးစားေသာအစြမ္းသတၱိ၊ ငါ၏အကြယ္အကာ၊ ငါ့ကို ကယ္တင္ေသာ ဦးခ်ဳိ၊ ငါ၏ရဲတိုက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” (ဆာ ၁၈း၂)။

သီခ်င္းစာသား – မာတင္လုသာ (၁၄၈၃ – ၁၅၄၆)
အဂၤလိပ္သို႔ဘာသာျပန္သူ – ဖရက္ဒရစ္၊ အိပ္ခ်္၊ ဟက္ဂ်္ (၁၈၀၅ – ၁၈၉၀)
ေတးေရး – မာတင္လုသာ
က်မ္းညြန္း – ဆာလံ ၄၆

မာတင္လုသာသည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ အိစ္လီဘင္၊ ဆက္ဆိုနီ၌ ၁၄၈၃ ခုႏို၀င္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြါးသည္။ သူသည္ အယ္ဖတ္ တကၠသိုလ္မွ ပညာသင္ၾကားေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾသဂတ္စတီးနီးယန္း ဘုန္းႀကီးျဖစ္လာသည္။ ၀ိတင္ဘတ္ တကၠသိုလ္၌ ဖီလိုဆိုဖီ၊ သီၾသလိုဂ်ီ တို႔ကို သင္ၾကားသည္။ ၁၅၁၇ ေအာက္တိုဘာ (၃၁) ရက္ေန႔၊ “ပရိုတက္စတင့္ ၀ါဒ ဇူလိုင္ (၄) ရက္´´ ဟုေခၚေသာ ေန႔တြင္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ၀ိတင္ဘတ္ ကသီဒရယ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ မာတင္လုသာသည္ သူ၏ အခ်က္ (၉၅) ခ်က္ပါေသာ စာတမ္းကို ကပ္ထားသည္။ ဤစာတမ္းသည္ ေရာမအသင္းေတာ္၏ က်င့္ထံုးႏွင့္ သြန္သင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရႈတ္ခ်ေ၀ဖန္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႏွင့္ ၄င္း၊ အျခားေသာ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၄င္း၊ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈ ႏွစ္အေတာ္အတန္ရွိၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ မာတင္လုသာကို ရိုမင္ကာသိုလိပ္အသင္းေတာ္မွ ၁၅၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏွင္ထုတ္လိုက္သည္။

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးတစ္ခုမွာ အသင္းေတာ္လူထု သီခ်င္းဆိုျခင္းကို ျပန္လည္ အသက္၀င္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လုသာ သည္ ဓမၼသီခ်င္းေတးဂီတမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ အက်ဳိးတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလးေလးနက္နက္သိရွိခံစားနားလည္သူျဖစ္သည္။ သူ၏ခံစားခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပသည္။ “အယူသညး္ေသာသူ မ်ားကဲ့သို႔ ေတးဂီတကို အထင္အျမင္ေသး ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္မႏွစ္ၿမိဳ႕ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ေတးဂီတသည္ လူတို႔၏ တီထြင္ႀကံဆမႈ အရာတခုမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ လက္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေတးဂီတသည္ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ၿပီး လူတို႔ကို ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းေစတယ္။ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ မစင္ၾကယ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ပရိယယ္မ်ား၊ မေကာင္းေသာ အႀကံအစည္မ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္ေစတယ္။ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား အစျပဳရာျဖစ္တဲ့ နတ္ဆိုးဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း ေတးဂီတအသံေတြကိုၾကားရင္ ထြက္ေျပးရတယ္´´ “ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟာ လူမ်ားအထဲေရာက္သြားဖို႔ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္စပ္ဆိုလိုပါတယ္။´´ ဟူ၍၄င္း “ဓမၼသီခ်င္းအသံုး၀င္ပံုႏွင့္ တန္ခိုးကို တိတိက်က် နားမလည္ေသာသူတို႔ထံ တရားေဟာရန္ႏွင့္ သြန္သင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ခြင့္ မျပဳႏိုင္ပါ´´ ဟု သူသည္ ေရးသားခဲ့ဘူးသည္။

ပရိုတက္စတင့္ လႈပ္ရွားမႈ၏ အစြမ္းထက္လွသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဓမၼသီခ်င္းမွာ ဆာလံ ၄၆ ကို အေျချပဳသည့္ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔၏ အကြယ္အကာ (A Mighty Fortress Is Our God) ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသီခ်င္းသည္ လူတို႔၏ စစ္ခ်ီသီခ်င္း၊ ခြန္အားကိုေပးေသာသီခ်င္းႏွင့္ မာတုရအျဖစ္ အသတ္ခံရေသာ သူမ်ားအတြက္ ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းခြန္အားေပးေသာ သီခ်င္းျဖစ္သည္။ ဤသီခ်င္းကို ဘာသာစကားတိုင္းသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုၿပီး ခရစ္ယာန္ ဓမၼေတးပညာ၌ မြန္ျမတ္ၿပီ ဂႏၱ၀င္ စံနမူနာတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္သားေလာက္ေသာ ဓမၼေတးသီခ်င္းျဖစ္သည္။

အဂၤလန္၌ ေသာမတ္စ္ ကာလာလ္း ၏ ဘာသာျပန္ေသာ သီခ်င္တို႔ကို အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳေသာအခ်ိန္၌ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္မူ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္၏ ပါေမာကၡ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖရက္ဒရစ္အိပ္ခ်္ဟိပ္ဂ်္ ၏ ဘာသာျပန္ သီခ်င္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ေရာက္ေသာအခါမွသာ ဤ အဂၤလိပ္စကားသို႔ ဘာသာျပန္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ WH Furness ေရးသားထုတ္ေ၀ေသာ “Gems of German Verse” ဟူေသာစာအုပ္တစ္အုပ္မွ လူသိမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဤဓမၼသီခ်င္း၏ ပထမစာေၾကာင္းကို ၀ိတင္ဘတ္၌ ရွိေသာ မဟာျပဳျပင္ေရးသမားႀကီး မာတင္လုသာ ၏ အုတ္ဂူတြင္ ေရးထြင္းထားၿပီး ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 18, 2011 by in Hymns Story.