Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၏ေနာက္ခံ (၂)

၃။ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၌ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ က်င့္ႀကံရမည့္နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ျပျခင္း
ဘုရားသခင္ သည္ လူကို ဖန္ဆင္း ေသာအခါ ပံုသ႑ာန္  ေတာ္ႏွင့္ အညီ ဖန္ဆင္း ထားပါသည္။  ဤေန၇ာ၌ ဆိုလိုသည္မွာ ျမင္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းမဟုတ္၊ “စိတ္၀ိညာဥ္” ကိုေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကမၻာဦးမွစၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးစီ လိုက္နာမည့္ စည္းကမ္းမ်ား အသီးသီးထားေလ့ရွိပါသည္။ သခင္ေယရႈ မၾကြလာမီွ အခ်ိန္မွစၿပီး၊ ဂရိပညာရွင္မ်ားသည္ အသက္တာ၌ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ စည္းကမ္းမ်ား ထားေလ့ရွိပါသည္။ ဂရိလူမ်ဳိးမ်ားနည္းတူ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား၌လည္း ဘုုရားသခင္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္မခံေသးေသာ အခ်ိန္တြင္ပင္လွ်င္ လက္စားမေခ်ၾကရန္၊ အဆိုးကို အဆိုးႏွင့္ မတုန္႔ျပန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ “ဖခင္သတ္သူအား ထိုင္ခံုေပး” ဆိုေသာ ဆိုရိုးထားရွိပါသည္။ ယုဒ လူမ်ဳိးမ်ား၌လည္း အေကာင္းျပဳက်င့္ႏိုင္ရန္ ဆိုရိုးမ်ား စည္းကမ္းမ်ားထား ၾကပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားမွ ေယရႈသည္ ယုဒလူမ်ဳိးအတြက္ တစ္ပါးအမ်ဳိးမ်ား၌ ရွိၿပီးသား စည္းကမ္းႏွင့္ ဆိုရိုးမ်ားမွ ေကာင္းႏိုးရာရာ ခိုးယူသည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။ အမွန္တရားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လူသားမ်ားအေနႏွင့္လည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ နားလည္ၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာကို “တစ္၀က္တစ္ပ်က္အမွန္” (Partial Truth) ဟုေခၚသည္။ အျခားအမ်ဳိးသားမ်ား၌လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ဳိးရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” ၌ က်င့္ႀကံေနထိုင္ရန္ ေဖာ္ျပရာ၌ တစ္ပါး အမ်ဳိးသားမ်ား ကဲ့သို႔ မဟုတ္၊ အမွန္တကယ္ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ယံုၾကည္သူ ဘုရားသား သမီးမ်ား လိုက္နာရန္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂။ စိတ္ႏွလံုးတို႔ထိရန္ အခ်က္မ်ားေဖာ္ျပျခင္း။
ေရွးယုဒလူမ်ဳိးႏွင့္ ပေရာဖက္မ်ား၊ ယုဒေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သခင္ေယရႈ၏ အၿမဲတေစ အျငင္းပြားေလ့ရွိေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ေပသည္။ ေရွးပေ၀သဏီမွ စ၍ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားသည္ စိတ္ခႏၶာထက္ မ်က္ျမင္လက္ေတြ႕ကို ဦးစားေပးေလ့ရွိသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းရွိ ပညတ္ေတာ္ (၁၀) ပါးျဖင့္ ျမင္သာေသာ အျပင္ သ႑ာန္ကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေယရႈမူကား အသီးထက္ အျမစ္အေရးႀကီးသည္။ “ အျပစ္ျဖစ္ေသာ အသီးသည္ အျမစ္မွ သေႏၶတည္ရာမွ စတင္သည္” ဟုဆိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အက်င့္တရားသည္ အျပင္မွ အထဲကို ဆြဲေခၚလာသည္။ “ေကာင္းေသာ အက်င့္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းေသာ အသီးလိုပါက ေကာင္းေသာ အပင္အရင္ျဖစ္ပါေစ” ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ သူ ဘာလုပ္၍ မည္ကဲ့သို႔ က်င့္ၾကသည္ ဆိုသည္ထက္ သူသည္ မည္သူျဖစ္သည္က ပို၍ အေရးႀကီးသည္။ သစ္ပင္တစ္ပင္သည္ အဘယ္အသီး သီးသည္ ဆိုျခင္းထက္ မည္ကဲ့သို႔ ေသာ အပင္ျဖစ္သည္ ဆိုသည္မွာ အေရးႀကီးသည္။ အျခားဘာသာမ်ားထက္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၏ မြန္ျမတ္ျခင္း သည္ “စိတ္ႏွလံုးခံစားခ်က္” အဓိကထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ “အက်င့္ေကာင္းမြန္သူ” ဆိုျခင္းထက္ “စိတ္ႏွလံုး သိမ္ေမြ႕ေသာသူ” ဟုေခၚေ၀ၚျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ျမင့္ျမတ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၃။ တစ္ကမာၻလံုးၿခံဳ၍ဆံုးမသည္
သခင္ေယရႈသည္ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ ေဟာၾကားရ၌ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ တိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ တည္းကို မရည္ရြယ္၊ ကမာၻတစ္ခုလံုးကို ၿခံဳ၍ ရည္ရြယ္ေဟာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးတကာအတြက္ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ရန္ ဆံုးမျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ (၈) မ်ဳိး၊ ဆုေတာင္းနည္း ႏွင့္ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ တစ္ခုလံုး သည္ အစ၌ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမွီ တစ္ကမာၻလံုး၏ ဘံုပိုင္ျဖစ္လာ ခဲ့ည္။ မယံုၾကည္သူ၊ ခရစ္ယာန္ မဟုတ္သူမ်ားပင္လွ်င္ “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ မ်ားအတြက္ သာမက လူမ်ဳိးတကာ အတြက္ျဖစ္သည္” ဟုဆိုၾကသည္။

၄။ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၏အဓိကဦးတည္ခ်က္
ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ မည္သူတို႔ကို ဦးတည္ေရးသား သည္ကို မသိပါက ဆိုလိုရင္းကို နားလည္ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ မည္သူတို႔ကို ရည္ရြယ္ေရးသားသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ဆိုၾကသည္။

(က) ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ တစ္ကမာၻလံုးအတြက္ျဖစ္သည္ ဟု တစ္ခ်ဳိ႕က ယူဆၾကသည္။ ဤသို႔ ယူဆသူမ်ားထဲမွ ရုရွားစာေရးဆရာ (Leo Tolstoy) သည္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ကို အေျခခံ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္မည္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ကို အေျခခံၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ပါက စစ္တိုက္ျခင္းမလို၊ တရားရံုးထားရန္ မလို၊ ဤကမာၻသည္ ေအးခ်မ္းေသာ ကမာၻျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ “စစ္တိုက္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းျခင္း” (War and Peace) ဆိုေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။ သူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္ စစ္တိုက္ျခင္း ဟူသမွ် ကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္ “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” ကို အေျခခံ၍ ေရးသားထားပါသည္။

Leo Tolstoy ေရးသားေသာ “စစ္တိုက္ျခင္း ႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းျခင္း” စာအုပ္ကို ဖတ္သူ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ မဟတၱမဂႏီၶ ၏စိတ္ႏွလံုးကို တို႔ထိပါသျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသနာကို အေလးအနက္ ထားၿပီး၊ ယံုၾကည္လက္ခံသည္။ ေတာင္ေပၚ ေဒသနာတရားေတာ္ အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါက ခရစ္ယာန္ျဖစ္ရန္ မလိုေတာ့ပါ။ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ ငါ၏ သမၼာက်မ္းစာျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ ယေန႔ လူဦးေရသန္းေထာင္ ဂဏန္းရွိေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ အဂၤလန္ အစိုးရ၏ လက္မွ လြတ္လပ္ေရး ရယူႏိုင္ျခင္းမွာ စစ္တိုက္ခိုက္၍ မဟုတ္ “ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း” (None Violence) နည္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ၀ါဒလမ္းစဥ္မွာ “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” သာလွ်င္ျဖစ္သည္။

၁၉၃၃ ခုႏွစ္၊ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ဟစ္တလာသည္ ယုဒလူမ်ဳိး ခရစ္ယာန္ မ်ားကို ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံမွ ခရစ္ယာန္မ်ား ႏွစ္ျခမ္းကြဲလာသည္။ တစ္ျခမ္းသည္ ဟစ္တလာေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ တစ္ျခမ္းသည္ ဟစ္တလာဆန္႔က်င္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဟစ္တလာဆန္႔က်င္သူမ်ား ထဲမွ နာမည္ႀကီးပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးမွာ ဒိုင္းရစ္ဘြန္ဟိုဖါ (Dietrich Bonhooffer) ျဖစ္သည္။ သူသည္ မဟတၱမဂႏီၶကဲ့သို႔ စစ္လက္နက္ အသံုးမျပဳ၊ ေအးခ်မ္းစြာ အႏိုင္ယူလိုသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မဟတၱမဂႏီၶ ကဲ့သို႔ အခြင့္အေရး မရရွိမီွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၉) ရက္ေန႔၌ ႀကိဳးမိန္႔ေပးျခင္း ခံရသည္။ ဘြန္ဟိုဖါသည္္ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ အတိုင္း ခရစ္ယာန္မ်ား လိုက္နာေစလိုသည္။ ေတာင္ေပၚ တရားေတာ္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ စာအုပ္တစ္အုပ္လံုးကို ေရးသားရာ “ေနာက္လိုက္တမန္ေတာ္မ်ားအတြက္” ဟုနာမည္ေပးထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ (၁၀၀) ခန္႔မွ စ၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ လူျဖဴလူမဲ ျပႆနာ၊ လူမ်ဳိးခြဲျခားေရးျပႆနာ အႀကီးအက်ယ္ ရွိခဲ့ဘူးပါသည္။ အာဖရိကတိုက္မွ ကၽြန္အျဖစ္ဖမ္းဆီးခံရေသာ နီဂရိုးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး ရေသာ္ျငားလည္း ကဲ့ရဲ႕ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း ခံရသူထဲမွ နာမည္ႀကီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွာ ေဒါက္တာ မာတင္လူသာကိန္း ျဖစ္သည္။ အသားမဲ တစ္ခ်ဳိ႕ လက္နက္ဆြဲကိုင္ၿပီး ေတာ္လွန္ရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ႏူည့ံသိမ္ေမြ႕ေသာ နည္းလမ္းကို အေျခခံၿပီး လူထုကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၅-၁၉၅၆ ခုႏွစ္မ်ား၌ Alabama ျပည္နယ္၊ Montgomery ၿမိဳ႕၌ နီဂရိုးမ်ား ဘတ္စ္ကား မစီး၊ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သြားၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပဳမူျခင္း အားျဖင့္ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ား စိတ္ထိခုိက္ေစခဲ့သည္။ မာတင္လူသာကိန္း၏ အဆိုမွာ “ငါတို႔မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားကို မမုန္းပါ၊ ရန္မူရန္ မဟုတ္၊ ငါတို႔၏ ရန္သူသည္ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားမဟုတ္၊ သူတို႔အထဲ၌ရွိေသာ စိတ္ေနသေဘာထား သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ မေကာင္းမႈကို မေကာင္းမႈႏွင့္ ပင္ အႏိုင္မယူႏိုင္ပါ” ဟုေတာင္ေပၚတရားေတာ္ကို အေျခခံ၌ ေတာ္လွန္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ားသည္ လူတစ္ဦးစီမွ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ အတိုင္ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ အားေပးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လိုက္ေလွ်ာက္ၾကသည္။ အဆိုးကို အဆိုးႏွင့္ အႀကမ္းကို အၾကမ္းႏွင့္ မတုန္႔ျပန္ဘဲ၊ အႏုနည္းႏွင့္ သာ ခုခံၾကသည္မွာ အသက္စြန္႔သည့္ တိုင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကသည္။ မဟတၱမဂႏီၶ၊ ဘြန္ဟိုဖါ ႏွင့္ မာတင္လူသာကိန္း တို႔သည္ သူမ်ား လက္ခ်က္ျဖင့္ ဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

(ဂ) ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ကို မုန္းတီးေသာအဖြဲ႕မ်ားလည္းရွိသည္။ မုန္းတီးသူမ်ား ႏွစ္ျခမ္းထပ္ကြဲသည္။
တစ္ခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္သည္ အလြန္ျပင္းထန္၍ လိုက္နာရန္ မလြယ္ကူ၊ ေစခိုင္းခ်က္မ်ား သည္လည္း မည္သူကမွ် လိုက္နာႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ခံယူၾကသည္။ “သင္၏ပါးတစ္ဖက္ကို သူတစ္ပါး ပုတ္လွ်င္ ပါးတစ္ဖက္ကို လွည့္၍ ေပးဦးေလာ့။ သင္တို႔ကို တစ္တိုင္ သြားေစ၏။ ႏွစ္တိုင္ သြားဦးေလာ့၊ သင့္အကၤ်ီ ကိုယူလိုေသာ သူကို သင့္၀တ္လံုကိုလည္း ယူေစ” ဟူေသာခိုင္းေစခ်က္မ်ားကို မည္သူက လိုက္ႏိုင္မည္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ေယရႈသည္ လူမလိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ အရာကို ခိုင္းေစသနည္းဟု အ့ံၾသသူမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

တစ္ခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ေပ်ာ့ညံ့ရာေရာက္သည္။ ေယာကၤ်ားအလုပ္ မဟုတ္၊ လူစဥ္မမီွသူမ်ား အတြက္သာျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ လိုက္ေလွ်ာက္ပါက ေပ်ာ့ညံ့ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားသာျဖစ္ရပါမည္ ဟု ခံယူထားၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ခံယူသူမ်ား အနက္ နာမည္ႀကီးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွာ ဖရက္ဒရစ္နစ္ေခ် (Frederich Nietache) ျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ကို လိုက္နာရန္ မစဥ္းစားႏိုင္ၾက။ ခက္ခဲသည္ ေပ်ာ့ည့ံလြန္းသည္ ဟု ခံယူၾကသည္။

____________________

– ဆက္ရန္ –

မွတ္ခ်က္။ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ေဒါက္တာဆိုင္မြန္ေပါင္ခန္႔အင္း ေရးသားေသာ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 27, 2012 by in Articles Bible Study, Rev. Dr. Simon Pau Khan En.