Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ရာဇ၀င္ (Blessed Assurance)

သီခ်င္းစာသား – Fanny J. Crosby
သံစဥ္စပ္ဆိုသူ  – Phoebe P. Knapp

“ငါတို႔သည္ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသေဘာရွိ၍ ၀ိစိကိစၧာ ႏွင့္ ကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္လ်က္၊  စိတ္ႏွလံုးကို သံေ၀ဂ တရားႏွင့္ လြတ္ေအာင္ ျဖန္းျခင္း၊ ကိုယ္ကာယကိုလည္း ၾကည္သာေရျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္း ရွိၿပီးမွ၊ အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္း၀င္ၾကကုန္အ့ံ” ( ေဟၿဗဲ ၁၀ း ၂၂)။

(၁၉) ရာစုေနာက္ပိုင္း မူးဒီ၊ စိန္ကီ၊ ဘလီးစ္ ႏွင့္ ဖန္နီ ေဂ် ခေရာ္စ္ဘီ တို႔ ကို ဘုရားသခင္အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ ဓမၼသီခ်င္းတို႔၏ က႑သည္ ပို၍ အေရးပါလာသည္။ ခေရာ္စ္ဘီ ၏ ပါ၀င္မႈသည္ ခရစ္ယာန္ ဓမၼေတးႏွင့္ ဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္းတြင္ လြန္စြာ ထိေရာက္လွပါသည္။ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္က ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားခဲ့ဘူးသည္။

ဧ၀ံေဂလိ ဓမၼသီခ်င္း (Hymn) သည္ ခရစ္ယာန္ေတးသီခ်င္းက႑ကို အေထာက္အကူအျပဳဆံုးျဖစ္သည္။ ဧ၀ံေဂလိ ဓမၼသီခ်င္း (Hymn) သည္ မာေက်ာေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ထြန္ယက္ တူးေဖာ္သည္။ ၄င္း၏ သိသာ ထင္ရွားျခင္းသည္ ၄င္း၏ အစြမ္းျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ လူတို႔၏ ေတးဂီတျဖစ္သည္ (ေရာဘတ္ အမ္စတီဗင္ဆန္)။

Fanny J. Crosby သည္ သူမ၏ အသက္တာတစ္ခုလံုးတြင္ ဧ၀ံေဂလိ သီခ်င္းေပါင္း (၈၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ကို ေရးသားခဲ့သည္ ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ သူမ၏ ဓမၼသီခ်င္း တို႔ကို အျခားေသာ သီခ်င္းမ်ားထက္ ယေန႔တိုင္ ပို၍ သီဆိုၾကသည္။ သူမ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ သီခ်င္းမ်ားစြာတို႔မွာ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဧ၀ံေဂလိ ဆိုင္ရာ၀တ္ျပဳ စည္းေ၀းပြဲမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

မ်က္မျမင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ Fanny J. Crosby သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ သမၼာတရားကို အမွီျပဳကာ Proliferation ႏွင့္ ဤ မွ်ေလာက္ မ်ားစြာေသာ ဓမၼေတးမ်ားကို စပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္မွာ အမွန္တကယ္ အ့ံၾသဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ သူမ အသက္ရွင္စဥ္ ေတးသီခ်င္း ထုတ္ေ၀သူ တစ္ေယာက္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့စဥ္တြင္္ တစ္ပတ္လွ်င္ ဓမၼသီခ်င္း သံုးပုဒ္ေရးသားႏိုင္ခဲ့သည္။ သူမ၏ နဂိုမူလ သီခ်င္းစာသားတို႔မွာ ယေန႔တိုင္ ရွိေနၿပီ မၾကာခင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ရွိသည္ဟုလည္းသိရွိရသည္။ သူမ စပ္ဆိုေသာ ဓမၼသီခ်င္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု ေၾကာင့္ သီခ်င္းသစ္ လိုခ်င္သူ ဧည့္သည္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ မ်ား၏ အႀကံေပးခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ စပ္ဆိုျဖစ္ေသာ ဓမၼေတးမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေတးသြားဖက္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားက သံစဥ္စပ္ဆိုၿပီး Fanny J. Crosby အားစာသားထည့္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ၾကသည္။ Blessed Assurance ဓမၼေတးသည္ ဤ ပံုစံျဖစ္ ေမြးဖြါးလာေသာ သီခ်င္းျဖစ္သည္။

ဤဓမၼေတး၏ ေတးသြားသံစဥ္ကို ေတးဂီတ ဖက္တြင္ ၀ါရင့္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Fanny J. Crosby ၏ မိတ္ေဆြ ဖီဘီနက္ပ္ က စပ္ဆိုခဲ့သည္။ တစ္ေန႔တြင္ မ်က္မျမင္ ကဗ်ာဆရာမ Fanny J. Crosby အတြက္ မစၥ နက္ပ္ က ဤ သံစဥ္ကို တီးခတ္ ၿပီး “ဒီသံစဥ္က ဘာကိုေဖာ္ျပသလည္း” ဟုေမးရာ Fanny J. Crosby က ခ်က္ခ်င္း “ေယရႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ စိတ္ခ်စရာ Blessed Assurance, Jesus is mine” ဟု ျပန္ေျဖသည္ ဟုဆိုသည္။ ေနာက္ပိုင္း ထိုသံစဥ္ အတိုင္း Fanny J. Crosby က စာသားကို ရွာေဖြၿပီး ယေန႔တိုင္ သီဆိုေနဆဲ ဓမၼသီခ်င္းျဖစ္သည့္ “Blessed Assurance” ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။

မစၥနက္ပ္ သည္ ဧ၀ံေဂလိ ဓမၼသီခ်င္း ပုဒ္ေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ထိုအထဲတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ “ဗိမၼာန္ေတာ္တံခါးမ်ား ဖြင့္ပါ” (The Gate Of The Temple) လည္းပါ၀င္သည္။
Fanny J. Crosby သည္ အသက္ ၉၅ ႏွစ္အရြယ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သူမ၏ ေတးသီခ်င္းမ်ားအားျဖင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ၿပီး ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသူတို႔ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ၾကြယ္၀ေသာ အသက္တာကို ရရွိသြားသူတိုု႔သည္ သူမစပ္ဆိုခဲ့ေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားကို ထာ၀စဥ္ အမွတ္ရေနမည္ျဖစ္သည္။

လာဇရု၏ အမျဖစ္ေသာ မာရိသည္ တန္ဖိုးႀကီးေသာ ေရေမြးႏွင့္ သခင္ေယရႈ၏ ေျခဖ၀ါးကို ေလာင္းခ်သည့္ အခ်ိန္တြင္ သခင္ေယရႈမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေသာ ႏႈတ္ထြက္စကားျဖစ္သည့္ “သူမသည္ တတ္ႏိုင္သည့္ အရာကို ျပဳ၏ She hath done what she could” ဟူေသာ စာသားကို ကြန္နက္တီကပ္ျပည္နယ္ Bridgeport ရွိ သူမ၏ ခႏၶာလဲေလ်ာင္းရာ ဂူသခၤ်ဳိင္းအေပၚတြင္ ေရးထု ထားသည္။

Fanny J. Crosby ေရးေသာ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ဓမၼသီခ်င္း အခ်ဳိ႕တို႔တြင္-

  • All the Way My Savior Leads Me
  • My Savior Fist of All
  • Rescue the Perishing, Save by Grace

စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 10, 2012 by in Hymns Story.