Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

အေသြးေတာ္ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္း တရား

blood

တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေကာင္းကင္ ႀကိဳးလမ္းေလွ်ာက္သမား တစ္ေယာက္သည္ Niagara ေရတံခြန္၏ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ၿခမ္းဖက္မွ တစ္ဖက္ ကေနဒါႏိုင္ငံဖက္သို႔ သံႀကိဳးရွည္ တစ္ေခ်ာင္းသြယ္ၿပီး တဟုန္ဟုန္းျမည္ဟီးေသာ ေရတံခြန္ အေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ ျပကာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ပရိတ္သတ္၏ ခ်ီးက်ဴးေထာမနာ ျပဳျခင္းကို ခံယူခဲ့သည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဟိုဖက္ဒီကမ္း ဒီဖက္ကမ္း လမ္းေလွ်ာက္ျပ ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မ်က္စိ အစံုကို အ၀တ္ ျဖင့္စည္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ျပသည့္ အျပင္ ေပေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္သည္ အျမင့္တြင္ သြယ္တန္းသည့္ ထို ႀကိဳးတမ္း ေပၚတြင္ စက္ဘီးကိုပင္ စီးျပလိုက္ေသးသည္။ ထို႔ေနာက္ လက္တြန္းလွည္း ကေလးတစ္စီးကို ဟိုဖက္ဒီဖက္ ႀကိဳးတမ္း ေပၚလမ္းေလွ်ာက္တြန္း ျပလိုက္ေသးသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔ တိုင္း သူ၏ အ့ံမခန္းစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို ၾကည့္ရန္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူမ်ားလာေရာက္ၾကသည္။

တစ္ခုေသာ ေန႔ရက္တြင္ ထိုသူက သူတြန္းေသာ လက္တြန္းလွည္း ေပၚတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ထိုင္ေနလ်က္ ႀကိဳးတမ္းေပၚတြင္လမ္းေလွ်ာက္ျပႏိုင္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသလား ဟု ပရိတ္သတ္ကို ေအာ္ေမးသည္။ ပရိတ္သတ္ က ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ စိတ္ခ်ေၾကာင္း အသံ မ်ဳိးစံုဆူညံ စြာၿပဳကာ လက္ခုတ္ၾသဘာ ေပးသည္။ ထိုသူက သူ႔ကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ကာ စိတ္ခ်သည္ ဆိုလွ်င္၊ သူ အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသ ထူရန္ လက္တြန္းလွည္း ကေလးကို စီးရန္ တစ္ေယာက္ေယာက္ ထြက္လာခဲ့ပါ ဟု ေခၚလိုက္ေသာ အခါ ဆူညံစြာ ေအာ္ဟစ္ကာ ၾသဘာေပး ေသာ၊ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ပါသည္ ဆိုေသာ ပရိတ္သတ္ အားလံုး တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္ဘဲ ၿငိမ္က်သြားသည္။

အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္သည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ပါသည္ စိတ္ခ်ပါသည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ယံုၾကည္ေသာ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ မ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ၾကားတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အမွန္တရားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္ေစေသာ ဥပမာ ျဖစ္ရပ္မွန္ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ သူတို႔သည္ ယံုၾကည္ပါသည္၊ စိတ္ခ်ပါသည္ ဟု ႏႈတ္ျဖင့္ ဆိုၾကသည္…သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈသည္ မည္သည့္ အတိုင္းအတာ အထိ ခရီးတြင္သည္ကို သူတို႔ေသခ်ာ မသိၾကေပ။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ ထာ၀ရ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္မည္ ဟု ႏႈတ္ျဖင့္ ဆိုတတ္ၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ အနက္ရႈိင္းဆံုးေသာ အတြင္းစိတ္တြင္မူ သံသယစိတ္ ကေလးမ်ား တိတ္တခိုး၊ လူမသိသူမသိတြယ္ကပ္တတ္ ၾကသည္၊ ရွိတတ္ၾကသည္။

ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတို႔ ၏ အသက္တာ တြင္ အႀကြင္းမဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆုေက်းဇူးကို မရရွိ မခံစားႏိုင္ ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းတရားမွာ ဘုရားသခင္ကို အႀကြင္းမဲ့ မယံုၾကည္ႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္မခ်ႏိုင္ျခင္း၊ တိတ္တခိုး သံသယစိတ္မ်ား ၿငိတြယ္ေနေသးျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထာ၀ရ ေကာင္းကင္ဘံု ၀င္စားရန္ အမွန္တကယ္ ထိုက္တန္ပါရဲ႕လားဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ သံသယစိတ္ ပြါးတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ သခင္ေယရႈက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေၾကာက္ရြ႕ံတတ္ေသာ ႏွလံုးသားကို ေပးခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ (၂ တိ ၁း၇) သည့္ အျပင္၊ ထာ၀ရအသက္တာကို ရရွိမည့္ အေၾကာင္း (၁ ေယာ ၅း၁၃) စိတ္ခ် စြာ ယံုၾကည္သင့္ပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၾသ၀ါဒစာ တြင္ေဖာ္ျပသည့္ အတိုင္း ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ၿပီး၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကို အားကိုးေသာသူ တိုင္းသည္ အမွန္တကယ္ ကယ္တင္ျခင္း ခံရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အႀကြင္းမဲ့ သိရွိနားလည္ရေပမည္။

သံသယကင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အထံေတာ္သို႔ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၉-၂၂)

ေလယဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားရန္ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ေနေသာ ခရီးသည္ အခ်င္းခ်င္း ေလယဥ္လက္မွတ္ လက္၀ယ္ ရရွိၿပီးသူ confirm ျဖစ္ၿပီးသူ ခရီးသည္ႏွင့္ standby လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူ မည္မွ်ေလာက္ ျခားနားသည္ကို သတိျပဳဖူးပါသလား။ ေလယဥ္လက္ ရရွိၿပီးသူသည္ ေလယဥ္ထြက္မည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရင္း ေကာ္ဖီေသာက္လိုက္၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စကားေျပာလိုက္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာ အခ်ိန္နာရီကို ကုန္လြန္ေစသည့္ အခ်ိန္တြင္ standby လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ ေသာသူသည္ ဂဏာမၿငိမ္ျဖစ္ေန တတ္သည္။ Standby လက္မွတ္ကိုင္ ေဆာင္သူသည္ သူလိုက္ပါခ်င္သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါ ခြင့္ ရႏိုင္ေသာ္လည္း၊ လိုက္ပါခြင့္ မရသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလယဥ္ အေပၚ ေရာက္သည့္ အခ်ိန္ အထိ ဂဏမၿငိမ္ႏိုင္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ အၾကြင္းမဲ့ေသာ သံသယစိတ္ကင္းစင္ျခင္း သည္ ခရီးသည္ ႏွစ္ဦး၏ အေျခအေနကို အလြန္တရာ ၿခားနားေစသည္။

မၾကာမီ နာရီ၀က္ အတြင္း မိတ္ေဆြ ထာ၀ရေကာင္းကင္ သြားသည့္ ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါခြင့္ ရမည္လား၊ သို႔မဟုတ္ ထာ၀ရေကာင္းကင္ ၀င္ရန္ ၿငင္းပယ္ျခင္း ခံရမည္လား ဟူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကိုခ်မွတ္ပါမည္ ဟု ရုတ္တရက္ ဆိုလာလွ်င္၊ စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြ သည္ ၿငိမ္သက္ေအးေဆး စြာ ျဖင့္ နာရီ၀က္ အခ်ိန္ကိုေစာင့္ဆိုင္း ႏိုင္ပါ့မလား။ သို႔မဟုုတ္ ထြက္လာမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေျဖကို ဂဏာမၿငိမ္ႏိုင္ဘဲ ေစာင့္ေနမွာလား….

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သံသယကင္းေသာ အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း သည္ ေယရႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္ ၌တည္သည္။

ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယ ဖြဲ႔ၿပီဟု ဆိုလ်က္ပင္၊ ေမွာင္မိုက္၌ က်င္လည္လွ်င္၊ သစၥာတရားကိုမက်င့္၊ မုသာကိုသံုးေသာ သူျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ အလင္း၌ရွိေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ငါတို႔သည္ အလင္း၌က်င္လည္လွ်င္၊ အခ်င္းခ်င္း မိႆဟာယဖြဲ႔ျခင္း ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယရႈခရစ္၏အေသြးေတာ္သည္၊ ငါတို႔အျပစ္ရွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာ ေတာ္မူ၏။ (၁ ေယာ ၁း၆-၇)

ထိုေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ေယရႈ၏ ကိုယ္ခႏၶြာတည္းဟူေသာ ကုလားကာအားျဖင့္ ထိုသခင္ျပင္ဆင္ ေတာ္မူေသာ အသက္လမ္းသစ္တြင္၊ ငါတို႔သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔၊ အေသြးေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ အဆီးအတား မရွိ၊ ဝင္ရေသာအခြင့္ ရွိသျဖင့္၄င္း..” (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၀) တြင္ သခင္ေယရႈ ျပင္ဆင္ေသာ အသက္လမ္းသစ္ အားျဖင့္၊ အေသြးေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ McArthur Commentary ၌ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အသက္လမ္းသစ္ ဟူေသာ အသံုးအႏံႈးကို ဤေနရာ တစ္ခုတည္းတြင္သာ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ သတ္ျခင္းခံရေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ သည္ ထာ၀ရအသက္ကို ရရန္ေလွ်ာက္လွမ္း ရမည့္ အသစ္ေသာ လမ္း (new way) ျဖစ္သည္။ အသက္လမ္း (living way) ႏွင့္ အသစ္ေသာလမ္း (new way) ၏ အနက္အဓိပါယ္ အနည္းငယ္ ကြာျခားသည္ဟု ထင္ႏိုင္စရာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ၏ ေသျခင္းသည္ ေသျခင္းတရားကို ေအာင္ႏိုင္ၿပီး အသက္ကိုေပးသည္။ ထာ၀ရအသက္ ကို ရႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ေသျခင္းတရားျဖစ္သည္။ (The MacArthur New Testament Commentary, (c) Moody Press and John MacArthur, Jr., 1983-2002.)

ကေနဒါႏိုင္ငံ ေအာ္တ၀ါ ၿမိဳ႕ ၌ ေနထိုင္ေသာ George ႏွင့္ Vera Bajenksi တို႔၏ အသက္တာသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ မနက္ ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ သူတို႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သား Ben ကားတိုက္မႈ ျဖစ္သည္ ဟု ရဲစခန္းမွ ဖုန္း၀င္လာသည္။

လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ခ်က္ခ်င္း အက္စီးဒင့္ ျဖစ္ရာ Adelaide ႏွင့္ Simcoe လမ္းဆံု ရွိရာသို႔ လိုက္သြားၾကရာ တဖ်က္ဖ်က္လင္းလက္ေသာ ရဲကား ႏွင့္ Ambulance ကား မ်ားျဖင့္ ရႈတ္ရွက္ခတ္ ေနသည္ကို အေ၀းမွ လွမ္းျမင္ၾကရသည္။ သတင္းသမားမ်ား၏ ကင္မရာ ရိုက္ရာ ဖက္ကို လွမ္းၾကည့္ လိုက္ရာ ဧရာမေသြးအိုင္ ထဲတြင္ လွဲေန ေသာ သား Ben ကို ေတြ႕လိုက္သည့္ အခါ Vera က ခင္ပြန္းသည္အား “George ေရ… Ben တေယာက္ ေတာ့၊ တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ထားခဲ့ၿပီး ေကာင္းကင္ အဖ ဆီထြက္သြားၿပီ ထင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေရာက္ေရာက္ခ်င္း အျမန္ဆံုး ကားတံခါးဖြင့္ ခုန္ဆင္းကာ ကားလမ္းမေပၚ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ေသြးမ်ားကို လက္ႏွစ္ဖက္ ျဖင့္ စုကာ သားငယ္၏ အသက္၀ိညဥ္ကင္းမဲ့ေသာ ခႏၵာအတြင္းသြင္းရန္ အရူးအမႈးႀကိဳးစားသည္။ “အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက အဲဒီ ေသြးေတြဟာ ကၽြန္မသားရဲ႕ အသက္ျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္မအတြက္ ကမာၻ ေပၚမွာ ဘာနဲ႕မွ တန္ဖိုးျဖတ္လို႔ မရေအာင္ ႀကီးခဲ့တယ္၊ ကၽြန္မသားရဲ႕ အသက္ကို ရွင္သန္ေစတဲ့ အခ်စ္ဆံုး တစ္ဦးတည္းေသာ သား ရဲ႕အသက္ေသြး ျဖစ္တယ္” ဟု Vera က သူ၏ ခံစားခ်က္ကို ေနာင္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကားလမ္းမႀကီးသည္ ညစ္ပတ္ေပေရေနသည္ ေသြးေခ်ာင္း စီးရန္ လားလားမွ် မအပ္စပ္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ ျပဳေသာ ကားမ်ားသည္ Ben ၏ ေသြးကို မညာမတာ နင္းေခ်ျဖတ္သြားၾကသည္ကို ေတြ႕ေသာ အခါ George သည္ သူ၏ ႏွလံုးသားကို တစံုတေယာက္က မညာမတာ ျဖစ္ညစ္ဆြဲေခ်ပစ္လိုက္ သကဲ့သို႔ခံစားရသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သူ၏ ကုတ္အကၤ်ီျဖင့္ သား၏ ေသြးအိုင္ကို ဖုန္းအုပ္ထားၿပီး ကာကြယ္ခ်င္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္သားရဲ႕ အသက္ေသြးေတြပါ၊ ေက်းဇူးျပဳ ၿပီးေတာ့ သတိထား ေမာင္းႏွင္ ၾကပါလို႔ ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္လိုစိတ္ပင္ ျဖစ္လာသည္။

ထိုေန႔ရက္မွ စၿပီး Vera သည္ ဘုရားသခင္၏ အႏိႈင္းမဲ့ ေမတၱာႏွင့္ လွပေသာ အမွန္တရားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့ရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္သားမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သားေတာ္ေယရႈ ၏ အေသြးကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသနည္း? အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျပစ္သားမ်ားကို ခ်စ္ေၾကာင္း၊ ကယ္တင္ျခင္းရေစလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ အနက္ရိႈင္းဆံုး၊ အထိေရာက္ဆံုးေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူ တန္ဖိုးအထားဆံုး၊ အျမတ္ႏိုးဆံုး သားေတာ္ ၏ အေသြးအားျဖင့္ သူ၏ အႏိႈင္းမဲ့ေသာ ေမတၱာ ကိုျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ က သူတန္ဖိုး အထားဆုံး၊ အျမတ္ႏုိးဆံုး ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္မတို႔ အားလံုးအတြက္ ေပးခဲ့ၿပီ၊ ေပါ့ေပါ့ပ်က္ပ်က္ မထားၾကပါစို႕ႏွင့္၊ ေျခဖ၀ါးျဖင့္ မနင္းေခ် ၾကပါစို႔ႏွင့္၊ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳၾကပါစို႔ႏွင့္။

ေမာေရွ၏တရားကို ပယ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ သက္ေသခံႏွစ္ဦးသံုးဦးရွိလွ်င္၊ သနားျခင္းကို မခံရဘဲေသရ၏။ ထိုမွ်မက ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ေျခႏွင့္ေက်ာ္နင္းလ်က္၊ မိမိကိုစင္ၾကယ္ေစေသာ ပဋိိတရား၏ အေသြးကို အျပစ္တင္ လွ်က္ ဆုေက်းဇူးကိုေပးေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳလ်က္ ရွိေသာသူသည္၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးစြာေသာ ဒဏ္ျဖင့္ ခံထိုက္သည္ကို သင္တို႔ထင္ၾကသနည္း။ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၈-၂၉)

မိစဥ္ဘဆက္က်င္လည္ေသာ အခ်ည္းႏွီးက်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းမွ၊ ေရႊေငြအစရွိေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္ဆီးတတ္ ေသာဥစၥာႏွင့္ သင္တို႔ကိုေရြး ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ အဘယ္အျပစ္မွ်မရွိ၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္ကင္းစင္ေသာ သိုးသငယ္ကဲ့သို႔ေသာ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ေရြးေတာ္မူသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့။” (၁ ေပ ၁း၁၈-၁၉) ကယ္တင္ျခင္း ရရန္ မိဘစဥ္ဆက္ ရွိေသာ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ဂုဏ္သေရ ရွိျခင္း အားျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ၊ ေယရႈ၏ အေသြးအားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္း ရႏိုင္သည္။

သခင္၊ သခင္ ဟုငါ့ကိုေလွ်ာက္ေသာသူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ဝင္ရလိမ့္မည္မဟုတ္။ ေကာင္းကင္ ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာငါ့ခမည္းေတာ္၏အလိုကို ေဆာင္ေသာသူသာလွ်င္ဝင္ရလိမ့္မည္။ ထိုေန႔၌ကား၊ သခင္၊ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္ဆံုးမၾသဝါဒေပးပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ ထုတ္ပါၿပီမဟုတ္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အခြင့္ႏွင့္မ်ားစြာေသာတန္ခိုးတို႔ကို ျပပါၿပီမဟုတ္ေလာဟု အမ်ားေသာသူတို႔ သည္ေလွ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ၾကေသာအခါ သင္တို႔ကိုငါအလွ်င္းမသိ။ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာသူတို႔၊ ငါ့ထံမွဖယ္ၾကဟု ထိုသူတို႔အားအတည့္ အလင္းငါေျပာမည္။ (မသဲ ၇း၂၁-၂၃) ႏႈတ္သက္သက္ျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ေသာသူ၊ တရားေဒသာ ေ၀ငွေသာသူ၊ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ေသာသူ၊ တန္ခိုးမ်ားကို ျပေသာသူ တိုင္းလဲ ကယ္တင္ျခင္းမရ၊ ေယရႈ၏ အေသြးအားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းကို ရႏိုင္သည္။

ယံုေသာစိတ္မရွိဘဲ က်င့္သမွ်ေသာအက်င့္တို႔သည္ အျပစ္ရွိၾက၏။” (ေရာမ ၁၄း၂၃ခ) ကယ္တင္ျခင္း ရရန္ အတြက္ ေယရႈခရစ္ ၏ အေသြးေတာ္ ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း ရေၾကာင္း ကို ယံုၾကည္ ရမည္။

ေသာင္းႏိုး (Thawngno)

၀န္ခံခ်က္။   ။ Calvary Baptist Church တြင္ေ၀ငွေသာ Richard Goble ၏ “How Can I Know I’m Really Saved?” ကို ကိုးကားထားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 19, 2014 by in Salvation.

VISITORS NUMBER

  • 84,837 Since July 2011

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,836 other followers

Hours & Info

(202) 347-8355
____________________
Sunday Worship:
1:30 PM - 4:30 PM

____________________
Home Cells:
Maryland: Fri 7:00 PM
Virginia: Mon 7:00 PM