Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းတရားႏွင့္ျပည့္၀ေသာ အသက္တာ

Thawngno Love Calvary Burmese church

Don’t have Burmese font?… Click here pdf 2

 

ေမတၱာစိတ္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းေစေလာ့။ ဆိုးညစ္ေသာ အမႈကို စက္ဆုပ္ ရြံရွာၾကေလာ့။ ေကာင္းမြန္ေသာ အမႈ၌ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ၾကေလာ့။ ညီအစ္ကိုခ်စ္ျခင္း အရာမွာ၊ ပကတိေပါက္ေဘာ္ကဲ့သို႕ တေယာက္ကို တေယာက္ စံုမက္ၾကေလာ့။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ၊ သူတပါးကို ကိုယ္ထက္ခ်ီးေျမႇာက္ၾကေလာ့။ (ေရာမ ၁၂ း ၉-၁၀)

သင္၏အသက္တာ ထာ၀ရေျပာင္းလဲျခင္း ရရွိလိုပါသလား…သင္၏ဘ၀ကို စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းတရားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ပါ။ မည္သည့္ အရာကမွ် မေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုပင္ ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာ အရာမွာ ခ်စ္ျခင္းတရားပင္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းတရားသည္ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ေနေသာ အရာခပ္သိမ္းကို လန္းဆန္းသစ္လြင္ေသာ အရာမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ျပစ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္သည္ ခ်စ္ျခင္းတရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စႀကာ၀ဠတခြင္လံုး၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ အရာသည္ ခ်စ္ျခင္းတရားျဖစ္္သည္ ဟုဆုိလွ်င္လြန္အ့ံမထင္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ဘုရားသခင္၌ ခ်စ္ျခင္းတရားရွိသည္ ဟု မဆိုမေဖာ္ျပပါ၊ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းတရားျဖစ္သည္ (God is Love) ဟုဆိုသည္။ ခ်စ္ျခင္းတရားသည္ မည္သည့္ အရာကမွ် အနာေပ်ာက္ကင္းေစျခင္းငွါမတတ္ႏိုင္ေသာ ေ၀ဒနာ မ်ားကိုလည္း အနာေပ်ာက္ေစႏိုင္သည္။ ခ်စ္ျခင္းတရားသည္ အားနည္းဆုတ္ယုတ္သူကိုလည္း အင္သစ္အားသစ္ ေပးႏိုင္သည္။ ျပန္လည္လန္းဆန္းေစႏိုင္သည္၊ တန္ခိုးအစြမ္းမ်ားကိုလည္းေပးႏိုင္သည္။

ျမန္မာက်မ္းစာအုပ္တြင္ “ေမတၱာစိတ္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းေစေလာ့” ဟုဆိုသည္ အဂၤလိပ္က်မ္းစာ၌ “Don’t just pretend to love others” အျခားသူမ်ားကို ဟန္ေဆာင္အခ်စ္မ်ားျဖင့္ခ်စ္မျပပါႏွင့္ ဟုဆိုသည္။ ဟန္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ရန္ျဖစ္သည္။ သူတပါးကို ကုိယ့္ကိုယ္ကို ထက္ သာ၍ ခ်ီးေျမႇာက္ၾကေလာ့ဆိုသည့္ အပိုဒ္သည္ အလြန္ေလးနက္သိမ္ေမြ႕ၿပီး ႏွစ္လိုဘြယ္ ေကာင္းလွသည္။

သူတပါးကို ကိုယ့္ထက္သာ၍ ခ်ီးေျမႇာက္ရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္၏ ဆိုလိုရင္း ကိုစာဖတ္သူ နားလည္သေဘာေပါက္ မည္ဟု ထင္ပါသည္။ မိမိ၏ အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ေဆြမ်ဳိး၊ အသင္းေတာ္ ႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း မ်ားတြင္ တစံုတ ေယာက္သည္ က်န္းမာေရးအရျဖစ္ေစ၊ ေငြေရးေၾကးေရးအရျဖစ္ေစ၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ တခုခုအတြက္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္သူ ေအာင္ျမင္သူ ရွိလွ်င္ ထိုသူႏွင့္ အတူ ေအာင္ပြဲခံရန္ ခ်ီးေျမာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ ၂ ေပါင္က်သြားေသာ အ၀လြန္မိတ္ေဆြ ကိုခနဲ႕မည့္အစား သူ ႏွင့္ အတူ ၀မ္းေျမာက္ပါ၊ အိမ္ေထာင္က်ေသာ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း စံုတြဲမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳပါ၊ အေၾကြးႏြံထဲမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ သူ မိမိအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ရွိလွ်င္လည္း သူႏွင့္ အတူ ၀မ္းေျမာက္လွ်က္ အားေပးပါ။ က်မ္းစာ က အခ်င္းခ်င္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထက္ ပို၍ ခ်ီးေျမႇာက္ရန္ သြန္သင္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ဘုရားသခင္၏ အံ့ၾသဘြယ္ ေကာင္းေသာ နိယာမ တခုမွာ – ဘုရားသခင္သည္ ေလာကစၾက၀ဠာ တခြင္လံုးရွိ အရာအားလံုး တခုကိုတခုု ခ်ိပ္ဆက္ ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စၾက၀ဠာ တခြင္လံုးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ ေနေသာ အမႈ အားလံုးတို႔ သည္ခ်ိပ္ဆက္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ သူတပါး တေယာက္ေယာက္ကို အကူအညီ တခု ေပးလိုက္လွ်င္ ထိုအမႈသည္ သူ႔ ဟာႏွင့္ သူ မည္သူမွ် မသိလိုက္ဘဲ၊ ေလထဲတြင္ အလိုလို၊ အလဟသ ေ၀၀ါးေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္မဟုတ္ပါ။ သင္ေပးလိုက္ေသာ အကူအညီ၏ အခ်ိပ္အဆက္ျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ အခက္အခဲ ျပႆနာ မ်ားကို ကူညီေျဖရွင္း ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် သင့္ကိုယ္သင္ ကူညီပါသလား ဟု ေမးျမန္းမည္ မဟုတ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ သင္သည္ အျခားသူမ်ားကို အကူ အညီ ေပးပါသလား ဟု ေမးျမန္းေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခား သူ တေယာက္ေယာက္၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ အတြက္ ပ့ံပိုးလို စိတ္ သင့္တြင္ ရွိဘူးပါသလား၊ ရွိခဲ့လွ်င္ ခ်က္ခ်င္း တတ္ႏိုင္သည့္ အကူအညီ မ်ားကို ေပးလိုက္ပါ၊ ဘရိတ္အုပ္ မထားပါ ႏွင့္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေပးဆပ္လိုက္ပါ၊ ေပးဆပ္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွာ လြတ္ၿငိမ္းျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း ႏွင့္ ဘုရားသခင္ ထံမွ လာေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ မ်ားစြာရွိပါသည္။

ေယာဘ ၀ထၳဳကို ၾကည့္ပါ၊ သူသည္ ပိုင္ဆုိင္သမွ် အားလံုး အျပင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစု၀င္ မ်ားကိုပင္ ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။ ေယာဘ၀ထၳဳ ၏ အဆံုးပိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ က သူ ဆံုးရံႈးခဲ့သမွ် ျပန္ေပးသည့္ အျပင္ သာ၍ မ်ားေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ မ်ားကို ျပန္ေပးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း? ေယာဘ သူ႔ကိုယ္သူ အတြက္ ဆုေတာင္းခဲ့ပါ သလား? မဟုတ္ပါ… “ေယာဘသည္ အေဆြခင္ပြန္းတို႔အဘို႔ ဆုေတာင္းၿပီးမွ သူခံရေသာ ဒုကၡအေၾကာင္းကို ထာဝရဘုရားသည္ ပယ္ရွင္း ၍ အရင္ထက္ ႏွစ္ဆေသာ ဥစၥာကို ေပးေတာ္မူ၏၊၊ After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before” ေယာဘ၀ထၳဳ ၄၂း၁၀)

မိတ္ေဆြ…. အျခားသူ မ်ားအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ေပးဆပ္ခဲ့ဘူးပါသလဲ၊ ေပးဆပ္ၾကည့္ပါ မိတ္ေဆြ၊ မိမိရဲ႕ လိုအင္ေတြအတြက္ဘဲ ဆုေတာင္းခ့ဲပါသလား… အျခားသူေတြအတြက္ ဆုေတာင္းၾကည့္ပါမိတ္ေဆြ… လူေတြအတြက္ ေပးဆပ္ၿပီး မိမိရဲ႕ ဘ၀မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစပါ။

၀န္ခံခ်က္။ Rick Warren ၏ Fill Your Life With Love ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုထားပါသည္

ေသာင္းႏိုး

Advertisements

4 comments on “စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းတရားႏွင့္ျပည့္၀ေသာ အသက္တာ

 1. Thanaung
  February 2, 2017

  ခရစ္ရန္စာအုပ္ေတြ bdf လုပ္ၿပီးတင္ေပးပါလားေက်းဇူးျပဳၿပီးတင္ေပးပါေနာ္ဖတ္ခ်င္လို႔ပါ

  • thawngno
   February 2, 2017

   ဟုတ္ကဲ့ က်ဳိးစားတင္ေပးမယ္…ေက်းဇူးတင္တယ္…ဘုရားေကာင္းႀကီးေပးပါေစ…

  • thawngno
   February 2, 2017

   Please check for the pdf document….thanks

 2. Act John
  October 3, 2017

  ဆရာ ကၽြန္ေတာ္သမၼာက်မ္းစာမွပုဂၢဳလ္မ်ားအေၾကာင္းကိုလူအစံုသိခ်င္ပါတယ္၊ဘယ္မွာသြားရွာဖတ္ရမွာလဲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 19, 2017 by in Articles Christian Life, Christian Life and tagged .

VISITORS NUMBER

 • 84,427 Since July 2011

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,836 other followers

Hours & Info

(202) 347-8355
____________________
Sunday Worship:
1:30 PM - 4:30 PM

____________________
Home Cells:
Maryland: Fri 7:00 PM
Virginia: Mon 7:00 PM