Calvary Burmese Church

ကရာနီျမန္မာအသင္းေတာ္

သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေယာရႈ

သမၼာက်မ္းစာအုပ္တြင္ ေယာရႈ ၏ နာမည္ကို ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၁၇း၉ တြင္ ပထမ ဆံုးအေနႏွင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ေဟၿဗဲ ဘာသာစကား အရ ေယာရႈ ဟူေသာ နာမည္၏ အနက္ အဓိပၸါယ္မွာ “ကိုယ္ေတာ္ သည္ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္သည္ (The Lord is Salvation)” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴ းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ … Continue reading

April 9, 2015 · Leave a comment

သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ေမာေရွ)

သခင္ေယရႈမွလြဲလွ်င္ ေမာေရွ ေလာက္ လူသိမ်ားေသာသူ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး တို႔၏ သမိုင္းတြင္ ရွိမည္ မထင္ပါ။

August 23, 2013 · Leave a comment

သမၼာက်မ္းစာမွပုဂၢိဳလ္မ်ား (ဒံေယလ)

သူ႔ အသက္တာ၏ အထင္ရွားဆံုး ညတြင္ လူသားစား ၿခေသ့ၤ မ်ားႏွင့္ အတူ ပိတ္ေလွာင္ ထားျခင္းခံရေသာ သူျဖစ္သည္။ ထိုည သူ၏ အသက္ သည္ (၈၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိမည္ ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊

August 25, 2012 · Leave a comment

သမၼာက်မ္းစာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (ယာကုပ္)

ယာကုပ္ ၏နာမည္ကို ကမာၻဦးက်မ္း ၂၅း၂၆ တြင္ ပထမဦးဆံုး ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသည္ ယာကုပ္၏ သား ၁၂ ေယာက္မွ စတင္ သေႏၲတည္ ျဖစ္ထြန္း ေသာႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ စစ္စစ္ သူသည္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သူ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။

July 6, 2012 · Leave a comment

ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၏ေနာက္ခံ (၃)

By Rev. Dr. Simon Pau Khan En (ဂ) တစ္ခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ကမူ ဤကဲ့သို႔  အတင္း ေစခိုင္း ျခင္းမွာ သူ  ေလာကသို႔ အျမန္ ဆင္းၾကြ လာမည္ဟုယူဆၿပီး၊ 

February 8, 2012 · Leave a comment

ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၏ေနာက္ခံ (၂)

၃။ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၌ ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ၁။ က်င့္ႀကံရမည့္နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ျပျခင္း ဘုရားသခင္ သည္ လူကို ဖန္ဆင္း ေသာအခါ ပံုသ႑ာန္  ေတာ္ႏွင့္ အညီ ဖန္ဆင္း ထားပါသည္။ 

January 27, 2012 · Leave a comment

ေတာင္ေပၚတရားေတာ္၏ေနာက္ခံ (၁)

၁။ ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း။ ၆၆ အုပ္ရွိေသာ “သမၼာက်မ္းစာ” အားလံုး၏ အေျခခံ ပင္ရင္းသည္ သခင္ေယရႈ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ 

January 26, 2012 · Leave a comment

သမၼာက်မ္းစာမွပုဂၢိဳလ္မ်ား (အာၿဗဟံ)

ေခတ္သစ္ ကမာၻႏွင့္ ယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကဲ့သို႔စီးပြါးေရး အရ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး စည္ပင္ကာ ယဥ္ေက်း မႈေပါင္းစံု ထြန္းကားရာ အရပ္တြင္ ေမြးဖြါးၿပီး၊  ေတာျမက္ရိုင္းမ်ား ထူထဲစြာ ေပါက္သည့္ 

December 8, 2011 · Leave a comment

ဘုရားသခင္ရွိသလား ?

ဘုရားသခင္ရွိပါသလား၊ ဤျငင္းခုံမူသည္ အာ႐ုံစူးစုိက္ရန္အတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

November 30, 2011 · Leave a comment

စစ္မွန္ေသာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း

သမၼာက်မ္းစာ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ ကို သိရွိျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦး၏ အသက္တာ တြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

September 22, 2011 · Leave a comment

သံုးပါးတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ The Trinity of God

က။ အေျချပဳမွတ္တမ္းတင္သည့္အခ်က္ (The Statement of Doctrine) ဘုရားသခင္ သည္ တစ္ဆူတည္း  ျဖစ္ေသာ္ျငား လည္း ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးအေနျဖင့္ ထင္ရွားေဖာ္ျပ ေနပါသည္။

August 8, 2011 · Leave a comment

သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္မည္သူနည္း?

သခင္ေယရႈခရစ္  ေတာ္သည္မည္သူ နည္း။ “ဘုရားသခင္ တည္ရွိသလား” ဟူေသာ  ေမးခြန္းႏွင့္ မတူေပ။ 

May 17, 2011 · Leave a comment

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင္း (၃)

သူတစ္ပါးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျပစ္မွားေသာ အျပစ္မ်ားကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လႊတ္သကဲ့သို႔ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ား ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။

May 11, 2011 · Leave a comment

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္က်မ္း

Myanmar Christian Literature Group မွ ဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀ေသာ “ဓမၼသစ္က်မ္း – မိတ္ဆက္ျခင္း” စာအုပ္မွ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္က်မ္းကို တင္ျပထားပါသည္။

May 2, 2011 · Leave a comment

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင္း (၂)

PDF Readers Click here ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း အလိုေတာ္ျပည့္စံုပါေစေသာ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ား၏  စာေရးနည္း ဟန္ျဖင့္ ေဖၚျပၿပီးေသာ အခ်က္အေပၚျပန္ဆိုျခင္းသာျဖစ္ၿပီး “ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ပါေစေသာ” အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မထူးမျခား အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 

April 29, 2011 · Leave a comment

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း ( မႆဲ ၆း၅-၁၅ ) အပိုင္း (၁)

PDF Readers click here ဆုေတာင္းျခင္း  ႏွင့္ပတ္သက္၍ သခင္ေယရႈ ၀မ္းနည္းျခင္း အေၾကာင္း တစ္ရပ္မွာ ဘုရားသခင္က  လူ႔အလိုကို လုိက္ေစ လိုျခင္းအေၾကာင္း  ျဖစ္သည္။

April 27, 2011 · Leave a comment

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေလာက၏အသက္

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဆိုသည့္ ျမန္မာ စကားလံုးကို အဂၤလိပ္ဘာသာ Word မွ ဘာသာျပန္ဆို ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

April 15, 2011 · Leave a comment

ငါတို႔သည္ ထ၍တည္ၾကည္ၾကကုန္အ့ံ

ငါတို႔သည္ ထ၍ တည္ၾကည္ၾက ကုန္အ့ံ လို႔ေျပာတဲ့ အခါ ေနဟမိ ဆိုတဲ့ဂ်ဴးလူမ်ဳိး တစ္ေယာက္က ယုဒ လူတို႔ကို စည္းရံုးဦးေဆာင္ၿပီး 

April 4, 2011 · Leave a comment

သမၼာက်မ္းစာသည္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀အတြက္ မည္သို႔အေရးပါသနည္း

“သမၼာက်မ္းစာမွရရွိေသာ အသိဥာဏ္ပညာသည္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ သင္ယူရရွိေသာ ပညာေရးထက္ ပို၍တန္ဖိုးရွိသည္” (Theodore Roosevelt, အေမရိကန္ သမတ ေဟာင္း)

March 23, 2011 · 1 Comment

ရွင္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း

NT Introduction Lukehttp://www.scribd.com/embeds/51271776/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-6lijoxbkcavtkco3xxd

March 22, 2011 · Leave a comment

ေပးလွဴျခင္းအေၾကာင္း

လူမ်ားတို႔ျမင္ေစျခင္း ငွါ ကိုယ္သီလ အက်င့္ကို သူ႔ေရွ႕ေမွာက္၌ မက်င့္မည္ အေၾကာင္း သတိျပဳၾကေလာ့။

March 8, 2011 · Leave a comment

ဘယ္လိုဆုေတာင္းၾကမလဲ

Bill Flick ဆိုသူ သတင္းစာဆရာ တစ္ဦးက လူေတြဆီမွာ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ မထင္မွတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပ်က္ တတ္တယ္လို႔ Pantagraph သတင္းမွာ  ေရးသားပါတယ္။

December 16, 2010 · Leave a comment

လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း (ဂလဲ့စားေခ်ျခင္း) ၃

ေမာေရွ၏ ပညတ္၌ “မိတ္ေဆြ မ်ားကိုခ်စ္ၿပီး၊ ရန္သူ မ်ားကို မုန္းပါ ဟုဆိုသည္။ သခင္ေယရႈကမူ သင္၏ရန္သူကိုတို႔ကို ခ်စ္ၾကေလာ့” ဟုဆိုသည္ 

December 6, 2010 · Leave a comment

လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း (ဂလဲ့စားေခ်ျခင္း) ၂

 ၂။ တရားစြဲဆိုျခင္း(မႆဲ ၅ း ၄၀) သင့္အကၤ်ီကိုယူလို၍ တရားေတြ႕ေသာသူအား သင့္၀တ္လံုကိုလည္း ယူေစျခင္းငွာအခြင့္ေပးဦးေလာ့။ ဤက်မ္းစာကို အတိအက်လုိုက္နာပါက လူသားမ်ားသည္ အ၀တ္အစားမပါပဲေနဖို႔ရန္သာ ရွိပါသည္။

December 3, 2010 · Leave a comment

လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း(ဂလဲ့စားေခ်ျခင္း) ၁

သူ႔မ်က္စိ ကိုဖ်က္လွ်င္ ကိုယ္မ်က္စိ ဖ်က္ျခင္းကို ခံေစ။ သူ႔သြား ကိုခ်ိဳးလွ်င္ ကိုယ္သြား ခ်ိဳးျခင္းကိုခံေစ ဟူေသာပညတ္စကားကို သင္တို႔ၾကားရၿပီ။ 

December 3, 2010 · 1 Comment

ရွင္မာကုခရစ္၀င္က်မ္းႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း

Myanmar Christian Literature group မွ ဘာသာျပန္ ထုတ္ေ၀ေသာ ဓမၼသစ္ က်မ္းမိတ္ဆက္ျခင္း စာအုပ္မွ ရွင္မာကု ရစ္၀င္က်မ္း ကိုထပ္ဆင့္ တင္ျပပါသည္။

November 26, 2010 · Leave a comment

ေပါလုႏွင့္ေရာမလက္ေအာက္ခံရွိအသင္းေတာ္မ်ား

Christian Literature Centre (CLC) မွ ထုတ္ေ၀ေသာ အသင္းေတာ္ သမိုင္းစာအုပ္မွ အခန္း (၅) (ေပါလုႏွင့္ေရာမ လက္ေအာက္ခံ ရွိအသင္းေတာ္မ်ား) ကို ထပ္ဆင့္ တင္ျပထားပါသည္။

November 24, 2010 · Leave a comment

ရွင္မႆဲခရစ္၀င္က်မ္းႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္း

Myanmar Christian Literature group မွဘာသာျပန္ ထုတ္ေ၀ေသာ ဓမၼသစ္ က်မ္းမိတ္ဆက္ျခင္း စာအုပ္မွ ရွင္မႆဲ ခရစ္၀င္က်မ္း ကိုထပ္ဆင့္ တင္ျပပါသည္။

November 23, 2010 · Leave a comment

က်ိန္ဆိုျခင္း (Rev. Dr. Simon Pau Khan En)

ေမာေရွသည္ မဟုတ္မမွန္ဘဲ က်ိန္ဆိုျခင္းကို တားျမစ္၍ သခင္ေယရႈ ကမူ မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ က်ိန္ဆိုျခင္းကို တားျမစ္သည္။

November 19, 2010 · Leave a comment

ပထမဦးဆံုးေသာ တပည့္ေတာ္စု၏ မိတ္ႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း

အသင္းေတာ္သမိုင္း စာအုပ္မွ ပထမ ဦးဆံုးေသာ အသင္းေတာ္မွ ယံုၾကည္သူ အသင္းသားမ်ား အေၾကာင္း ကိုထပ္ဆင့္တင္ျပပါသည္။

November 14, 2010 · Leave a comment

ေတာင္ေပၚတရားေတာ္

Rev. Dr. Simon Pau Khan En ေရးသားၿပီး Myanmar Baptist Convention မွပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ ေတာင္ေပၚတရားေတာ္ (Sermon on the Mountain)

November 4, 2010 · Leave a comment

သမၼာက်မ္းစာအုပ္ အေၾကာင္း (၄)

သခင္ေယရႈခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရသည့္ ေနာက္ပိုင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း သခင္ေယရႈ ေကာင္းကင္ သို႔ခီ်ေဆာင္ျခင္း ခံရျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အရပ္ေဒသမွတဆင့္

November 1, 2010 · Leave a comment

သမၼာက်မ္းစာအုပ္ အေၾကာင္း (၃)

ဓမၼသစ္က်မ္းစာေခတ္မွအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုေလ့လာျခင္း (၁) ခရစ္ေတာ္  ေမြးဖြါးသည့္ ဓမၼသစ္က်မ္း ေခတ္မတိုင္ခင္ နွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ ခန္႔ကို ျပန္ၾကည့္ မည္ဆိုပါက တိုင္းတပါး လူမ်ဳိးျခားတို႔၏ က်ဳးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈ ကိုဆက္တိုက္ ခံရသည္။ 

October 29, 2010 · Leave a comment

သမၼာက်မ္းစာအုပ္ အေၾကာင္း (၂)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း။ အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္  ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီးနွင့္ အရာခပ္သိမ္း တို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီး ပထမဦးဆံုးေသာ လူသားျဖစ္သည့္ အာဒံနွင့္ ဧဝတို႔ကို လည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူ ၏။

October 28, 2010 · Leave a comment

သမၼာက်မ္းစာအုပ္ အေၾကာင္း (၁)

ယေန႔ ကမၻာမွာ လက္ခံ အသံုးျပဳ  ေနေသာ သမၼာက်မ္းစာျဖစ္ေပၚ လာရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္ သည္လူတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ကိုအသံုးျပဳကာ ေရးသားေစခဲ့ျပီး၊

October 28, 2010 · Leave a comment

VISITORS NUMBER

  • 84,427 Since July 2011

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,836 other followers

Advertisements

Hours & Info

(202) 347-8355
____________________
Sunday Worship:
1:30 PM - 4:30 PM

____________________
Home Cells:
Maryland: Fri 7:00 PM
Virginia: Mon 7:00 PM